درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
مدیر مسئول:
دکتر مریم عیدی
سردبیر:
دکتر احمد مجد
مدیرداخلی:
دکتر رابعه خوشنویس زاده
سایت اختصاصی:
zisti.iauvaramin.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/18
مدیر مسئول
مریم عیدی
استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Maryam Eidi
Professor, Department of biology, biological Sciences faculty,
Specialist: animal physiology
سردبیر
احمد مجد
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین گیاهی، زیست شناسی، سیتولوژی و مورفوژنز گیاهی
Ahmad Majd
Professor, Kharazmi University
Specialist: Plant devopmental biology, biology, Plant cytology and morphogenesis
هیات تحریریه
دکتر رمضانعلی خاوری نژاد
رمضانعلی خاوری نژاد
استاد دانشگاه تربیت معلم
رشته تخصصی: گیاه شناسی
Ramezan Ali Khavari Nejad
Professor, Kharazmi University
Specialist: Botanical
اکرم عیدی
استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Akram Eidi
Professor, Department of biology, Sciences faculty ,Science and Research Branch,
Specialist: animal physiology
طاهر نژادستاری
دانشیار واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زیست شناسی- علوم گیاهی
Taher Nejad Sattari
Associate Professor, science and research unite,
Specialist: Biology - Plant Sciences
غلامحسن واعظی
هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Gholamhassan Vaezi
Department of Biology,
Specialist: Animal Physiology
مدیرداخلی
رابعه خوشنویس زاده
استاد گروه بیوشیمی بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Rabea Khishnevis zadeh
Professor, Department of biochemistry and biophysics, biological sciences faculty,,
Specialist: biophysics