درباره نشریه
ISSN:
1735-4234
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا استعلاجی
سردبیر:
دکتر محمد نصری
مدیرداخلی:
دکتر میثم اویسی
تلفن:
021-36220040-45
021-36220750
021-36220650
دورنگار:
021-36220040-45
021-36220750
021-36220650
سایت اختصاصی:
kavir.iauvaramin.ac.ir
نشانی:
تهران، ورامین، پیشوا، شهرک نقش جهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا، دفتر معاونت پژوهشی،
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/06
مدیر مسئول
دکتر علیرضا استعلاجی
علیرضا استعلاجی
Ali Reza Estelaji
سردبیر
دکتر محمد نصری
محمد نصری
هیات تحریریه
مسعود اصفهانی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات، فیزیولوژی تنش ها
Masoud Esfahani
Professor, School of Agriculture, University of Guilan
Specialist: Crop Physiology - Physiology of Stress
آیدین حمیدی
موسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر
رشته تخصصی: زراعت
Aydin Hamidi
seed and plant improvement institute,
رضا ضرغامی
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
Reza Zarghami
Professor, School of Chemical Engineering, University of Tehran
دکتر محمد نصری
محمد نصری
دکتر نبی الله نعمتی
نبی الله نعمتی
دکتر موسی الرضا وفایی تبار
موسی الرضا وفایی تبار
رحیم هنرنژاد
استاد واحد ورامین دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Rahim Honarnejad
Professor, واحد ورامين,
Specialist: Genetics and Plant Breeding
ویراستارفارسی
مهندس منصوره خلعتبری
منصوره خلعتبری
ویراستار انگلیسی
مهندس منصوره خلعتبری
منصوره خلعتبری
مدیرداخلی
دکتر میثم اویسی
میثم اویسی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۰