درباره نشریه
ISSN:
1735-4234
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
تا سال 87 با نام «دانش کشاورزی ایران» منتشر شده است و همچنین این مجله تغییر نام مجدد داشته است و تا سال 90 با نام «کشاورزی پویا» منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا استعلاجی
سردبیر:
محمد نصری
مدیرداخلی:
دکتر میثم اویسی
ویراستار فارسی:
مهندس منصوره خلعتبری
ویراستار انگلیسی:
مهندس منصوره خلعتبری
تلفن:
021-36220040
021-36220750
021-36220650
دورنگار:
021-36220750
نشانی:
تهران، ورامین، پیشوا، شهرک نقش جهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا، دفتر معاونت پژوهشی،
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/kavir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/15
مدیر مسئول
دکتر علیرضا استعلاجی
استاد واحد یادگار امام
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Reza Estelaji
Professor Imam Khomeini Branch
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
محمد نصری

Mohammad Nasri

اعضای تحریریه
دکتر مسعود اصفهانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات، فیزیولوژی تنش ها
Masoud Esfahani
Professor School of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Crop Physiology - Physiology of Stress
دکتر آیدین حمیدی
استادیار موسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر
رشته تخصصی: زراعت، اکولوژی گیاهان زراعی
Aydin Hamidi
Assistant Professor seed and plant improvement institute
Specialist: Ecology of Crops
دکتر رضا ضرغامی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
Reza Zarghami
Professor School of Chemical Engineering
University of Tehran
محمد نصری

Mohammad Nasri

دکتر نبی الله نعمتی
دکتر نبی الله نعمتی

موسی الرضا وفائی تبار
دانشیار بخش تحقیقات پنبه
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
رشته تخصصی: ژنتیک، سیتوژنتیک، بیوتکنولوژی
Mosareza Vafaie Tabar
Associate Professor, Cotton Research Department
Tehran Agricultural and Natural Resources Research Center (TANRC)
Specialist: Genetics, Cytogenetics, Biotechnology
دکتر رحیم هنرنژاد
استاد واحد ورامین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Rahim Honarnejad
Professor واحد ورامين
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Genetics and Plant Breeding
ویراستار فارسی
مهندس منصوره خلعتبری
مهندس منصوره خلعتبری

ویراستار انگلیسی
مهندس منصوره خلعتبری
مهندس منصوره خلعتبری

مدیرداخلی
دکتر میثم اویسی

Meysam Oveysi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۹