درباره نشریه
ISSN:
2008-3653
eISSN:
2008-3650
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن جامعه شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سعید معیدفر
سردبیر:
دکتر سوسن باستانی
مدیرداخلی:
اعظم فلاح
تلفن:
021-88602692
دورنگار:
021-88602692
سایت اختصاصی:
jss-isa.ir
m.jameshenasi@gmail.com
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جامعه شناسی ایران
صندوق پستی:
864-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/10
مدیر مسئول
دکتر سعید معیدفر
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Said Moidfar
Associate Professor, Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر سوسن باستانی
استاد گروه جامعه شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Sosan Bastani
Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
اعضای تحریریه
دکتر پرویز اجلالی
دانشیار جامعه شناسی
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
Parviz Ejlali
Associate Professor, Socialogy
دکتر فرهنگ ارشاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: sociology
دکتر حمید انصاری
استادیار
دانشگاه تهران
Hamid Ansari
Assistant Professor
University of Tehran
دکتر محمدتقی ایمان
استاد گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Iman
Professor, Department of Sociology and Social Planning
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر حمیدرضا جلایی پور
دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hamidreza Jalaeepour
Associate Professor
University of Tehran
دکتر خدیجه سفیری
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Khadige Safiri
Professor
University of Alzahra
Specialist: جامعه شناسي
دکتر علیرضا شجاعی زند
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
Alireza Shojaee Zand
Associate Professor, Faculty of Humanity
Tarbiat Modares University
دکتر سهیلا صادقی فسایی
دانشیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جرم شناسی و مطالعات زنان
Soheila Sadeghi Fassaei
Associate Professor, Department of Socialogy
University of Tehran
Specialist: Sociology , Criminology & Women Studies
دکتر نعمت الله فاضلی
استاد تمام پژوهشکده مطالعات اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: انسان شناسی اجتماعی، فلسفه
Nematollah Fazeli
Full Professor, Social Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Social Anthropology, فلسفه
ناصر فکوهی
استاد انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
Nasser Fakouhi
Professor, Department of Anthropology Faculty of Social Sciences University of Tehran
University of Tehran
دکتر سید محمدامین قانعی راد
استاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رشته تخصصی: جامعه شناس
Seyyed Mohammad Amin Ghaneirad
Professor
Specialist: Sociologist
دکتر مسعود گلچین
دانشیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه خوارزمی
Masoud Golchin
Associate Professor, Sociology
Kharazmi University
دکتر سعید معیدفر
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Said Moidfar
Associate Professor, Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر محمد میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
دکتر شیرین احمدنیا
دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
Shirin Ahmadnia
Associate Professor, Faculty of Social Science
Allameh Tabataba'i University
مدیرداخلی
اعظم فلاح
اعظم فلاح

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۳