درباره نشریه
ISSN:
2008-3653
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
انجمن جامعه شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سیدحسین سراج زاده
سردبیر:
دکتر سوسن باستانی
مدیرداخلی:
اعظم فلاح
تلفن:
021-88602692
دورنگار:
021-88602692
سایت اختصاصی:
jss-isa.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جامعه شناسی ایران
صندوق پستی:
864-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/27
مدیر مسئول
دکتر سیدحسین سراج زاده
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Hosein Serajzadeh
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر سوسن باستانی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Sosan Bastani
Professor, University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
هیات تحریریه
دکتر پرویز اجلالی
استاد موسسه عالی آموزش و پژوهش
Parviz Ejlali
Professor of Higher Education and Research Institute,
دکتر فرهنگ ارشاد
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: sociology
دکتر حمید انصاری
استادیار دانشگاه تهران
Hamid Ansari
Assistant Professor, University of Tehran
دکتر محمدتقی ایمان
استاد گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Iman
Professor, Department of Sociology and Social Planning, University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر حمیدرضا جلایی پور
دانشیار دانشگاه تهران
Hamid Reza Jalaeepour
Associate Professor, University of Tehran
دکتر خدیجه سفیری
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Khadije Safiri
Professor, University of Alzahra
Specialist: جامعه شناسي
دکتر علیرضا شجاعی زند
استاد دانشگاه تربیت مدرس
Ali Reza Shojaee Zand
Professor, Tarbiat Modares University
دکتر سهیلا صادقی فسایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی جرم شناسی
Soheila Sadeghi Fasaee
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology of Criminology
دکتر نعمت الله فاضلی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: انسان شناسی اجتماعی، فلسفه
Nematollah Fazeli
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social Anthropology, فلسفه
دکتر ناصر فکوهی
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پژوهشگری-مردم شناسی
Naser Fakouhi
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Research-Anthropology
دکتر سیدمحمدامین قانعی راد
دکتر سیدمحمدامین قانعی راد
استاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رشته تخصصی: جامعه شناس
Seyyed Mohammad Amin Ghaneirad
Professor,
Specialist: Sociologist
دکتر مسعود گلچین
دانشیار دانشگاه خوارزمی
Masoud Golchin
Associate Professor, Kharazmi University
دکتر سعید معیدفر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saeed Moedfar
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر محمد میرزایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor, University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
دکتر شیرین احمدنیا
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
Shirin Ahmadnia
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
مدیرداخلی
اعظم فلاح
اعظم فلاح
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۱