درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه از شماره 11 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
زیرنظر کمیته نشریات مرکز تحقیقات چشم
تلفن:
021-55421010
دورنگار:
021-55421010
نشانی:
تهران، خیابان کارگر جنوبی ، میدان قزوین ، بیمارستان فارابی ، مرکز تحقیقات چشم پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۹۸