درباره نشریه
ISSN:
2008-739X
eISSN:
2008-7403
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران)
مدیر مسئول:
دکتر آسیه سیاهمرگویی
سردبیر:
دکتر سرالله گالشی
مدیرداخلی:
مرتضی گرزین
ویراستار فارسی:
دکتر آسیه سیاهمرگویی
تلفن:
017-32430522
دورنگار:
017-32430522
سایت اختصاصی:
ejcp.gau.ac.ir
نشانی:
گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دفتر نشریات
صندوق پستی:
487-49175
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/04
مدیر مسئول
دکتر آسیه سیاهمرگویی
استادیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علفهای هرز
Asieh Siahmarguee
Assistant Professor
Gorgan University
Specialist: weed
سردبیر
دکتر سرالله گالشی
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
Serollah Galeshi
Professor
Gorgan University
Specialist: Agronomy-Crop Physiology
اعضای تحریریه
موسی مسکرباشی
استاد اگرو تکنولوژی، تولید و ژنتیک گیاهی، کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
Moosa Meskarbashee
Professor, Plant Production and Genetics, Agrotechnology, Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر قاسم محمدی نژاد
استاد پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Ghasem Mohammadinejad
Associate Professor Research Institute of Plant Production Technology
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Plant Breeding
ابراهیم زینلی
دانشیار زراعت، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Ebrahim Zeinali
Associate Professor, agronomy, Agronomy department, Plant production faculty
Gorgan University
دکتر حسین صبوری

محمدجعفر آقایی
محمدجعفر آقایی

دکتر احمد ارزانی
استاد تمام ژنتیک و اصلاح نباتات، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
Ahmad Arzani
Full Professor, Plant Genetics and Breeding, Department of Crop Genetics and Production, College of Agriculture
Isfahan University of Technology
دکتر بهنام کامکار
استاد دانشکده علوم گیاهی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی
Behnam Kamkar
Professor Faculty of Plant Sciences
Gorgan University
Specialist: Agroecology
دکتر افشین سلطانی

رشته تخصصی: کشاورزی: مدل سازی سیستم های تولید گیاهی
Afshin Soltani

دکتر سرالله گالشی
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
Serollah Galeshi
Professor
Gorgan University
Specialist: Agronomy-Crop Physiology
ویراستار فارسی
دکتر آسیه سیاهمرگویی
استادیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علفهای هرز
Asieh Siahmarguee
Assistant Professor
Gorgan University
Specialist: weed
مدیرداخلی
مرتضی گرزین

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۰