درباره نشریه
ISSN:
2008-739X
eISSN:
2008-7403
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران)
مدیر مسئول:
دکتر سیدعطاءالله سیادت
سردبیر:
دکتر سرالله گالشی
دبیراجرایی:
دکتر آسیه سیاهمرگویی
تلفن:
017-32430522
دورنگار:
017-32430522
سایت اختصاصی:
ejcp.gau.ac.ir
نشانی:
گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دفتر نشریات
صندوق پستی:
487-49175
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/26
مدیر مسئول
دکتر سیدعطاءالله سیادت
استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات
seyyed Ataollah Seyadat
Professor, University of Agriculture and Natural Resources, Shahid Chamram University
Specialist: Agriculture and Plant Breeding
سردبیر
دکتر سرالله گالشی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
Serollah Galeshi
Professor, Gorgan University
Specialist: Agronomy-Crop Physiology
هیات تحریریه
دکتر مصطفی آقایی سربرزه
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بخش غلات
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی - اصلاح نباتات، زراعت
Mostafa Aghaee Sarbarze
Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute, Cereal section,
Specialist: Biotechnology - Plant Breeding, Agriculture
دکتر احمد ارزانی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Ahmad Arzani
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر غلام عباس اکبری
دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کشاورزی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات
Gholam Abbas Akbari
Associate Professor, Abou Riyadh Campus, University of Tehran
Specialist: Agriculture, Agriculture and Plant Breedin
دکتر بهنام کامکار
استاد دانشکده علوم گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی
Behnam Kamkar
Professor, Faculty of Plant Sciences, Gorgan University
Specialist: Agroecology
دکتر افشین سلطانی
استاد دنشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زراعت -شبیه سازی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و مدل سازی گیاهان زراعی
Afshin Soltani
Professor, School of Agriculture, Gorgan University
Specialist: Agriculture - Simulation of crops, Physiology and Crop Modeling
دکتر ناصر لطیفی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زراعت
Naser Latifi
Professor, Gorgan University
Specialist: Agriculture
دکتر قدرت الله فتحی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ghodratollah Fathi
Professor, Gorgan University
Specialist: Crop Physiology
دکتر سرالله گالشی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
Serollah Galeshi
Professor, Gorgan University
Specialist: Agronomy-Crop Physiology
ویراستارفارسی
دکتر آسیه سیاهمرگویی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علفهای هرز
Asieh Siah Marguee
Assistant Professor, Gorgan University
Specialist: weed
دبیراجرایی
دکتر آسیه سیاهمرگویی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علفهای هرز
Asieh Siah Marguee
Assistant Professor, Gorgan University
Specialist: weed
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۵