درباره نشریه
ISSN:
2008-4617
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
مدیر مسئول:
دکتر رضا منیعی
سردبیر:
دکتر ابراهیم خدایی
مدیرداخلی:
دکتر طاهره ظفری پور
ویراستار فارسی:
دکتر محمدرحیم رسولی آزاد
ویراستار انگلیسی:
دکتر احسان اکرادی
ویراستار انگلیسی:
دکتر نصرالله بیات افشار
کارشناس:
محمد محمدی بیدشکی
تلفن:
021-88922231
دورنگار:
021-88922231
سایت اختصاصی:
journal.sanjesh.org
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، شماره 204، سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/14
مدیر مسئول
دکتر رضا منیعی
عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
Reza Maniei
Member of the Research Institute of Higher Education Planning
کارشناس
محمد محمدی بیدشکی

Mohammad Mohammadi Bideshki

سردبیر
دکتر ابراهیم خدایی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار، آمار کاربردی
Ebrahim Khodaei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: statistics, Applied Statistics
اعضای تحریریه
دکتر داوود معصومی
دانشیار
Davoud Masoumi
Associate Professor , Faculty of Education, University of Gothenburg, Sweden
Specialist: Educational Technology
دکتر مهدی دهمرده
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه تهران
Mahdi Dahmardeh
Associate Professor, English Language and Literature
University of Tehran
دکتر عباس بازرگان هرندی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روش تحقیق، پژوهش های آموزشی، تحقیق و ارزیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی ارزیابی آموزش عالی
Abbas Bazargan Harandi
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Research Methodology, Educational research, Educational Research and Evaluation
دکتر کوروش پرند
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Kurosh Parand
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: applied mathematics
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر جواد حاتمی
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی- طراحی آموزشی - مطالعات برنامه درسی
Javad Hatami

Specialist: Educational Technology, Instructional Design - Curriculum Studies
دکتر سید داوود حسینی نسب
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Seyyed Davoud Hosseininasab
Professor
University of Tabriz
Specialist: روانشناسي تربيتي
دکتر ابراهیم خدایی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار، آمار کاربردی
Ebrahim Khodaei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: statistics, Applied Statistics
دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
دانشیار موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی،گروه مطالعات تطبیقی
institute for research@ planning in higher education
رشته تخصصی: حقوق اسلامی- مدیریت و اقتصاد
Gholamreza Zakersalehi
Associate Professor, institute for research and planning in higher education
institute for research@ planning in higher education
Specialist: Islamic Law - Management and Economics
دکتر مقصود فراستخواه
استاد تمام برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
Maghsood Farasatkhah
Full Professor, planning
دکتر رضا نوروززاده
استادیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رشته تخصصی: برنامه تحصیلی، برنامه ریزی درسی آموزش عالی
Reza Norouzzadeh
Assistant Professor Ministry of Science, Research and Technology
Specialist: Curriculumn, Higher education curriculum
دکتر نسرین نورشاهی
استادیارموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Nasrin Nourshahi
Assistant Professor of Higher Education Research and Planning Institute
Specialist: educational management
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Abdol Rahim Naveh Ebrahim
Professor
Kharazmi University
Specialist: Higher Education Management
رضا محمدی

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، آموزش بزرگسالان، برنامه ریزی آموزش از دور
Reza Mohammadi

Specialist: Educational management, adult education, distance education planning
دکتر غلامرضا یادگارزاده
استادیار روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، آموزش عالی
Gholamreza Yadegarzadeh
Assistant Professor, psychology and education
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Curriculum, higher education
ویراستار فارسی
دکتر محمدرحیم رسولی آزاد
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mohammad Rahim Rasouliazad
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Information Science and Science
ویراستار انگلیسی
دکتر احسان اکرادی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Ehsan Ekradi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Higher Education Management
دکتر نصرالله بیات افشار
عضو هیئت موسس انجمن اساتید آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
رشته تخصصی: ادبیات زبان انگلیسی
Nasrollah Bayat Afshar
Member of the Founding Board of the Association of Iranian Language and Literature Teachers Association
Specialist: English literature
مدیرداخلی
دکتر طاهره ظفری پور
دانش آموخته دکتری آموزش عالی (برنامه ریزی درسی در آموزش عالی)
دانشگاه شهیدبهشتی
Tahereh Zafaripour
.Ph.D, Higher education (curriculum planning in higher education)
دانشگاه شهیدبهشتی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۹