درباره نشریه
ISSN:
2645-5013
eISSN:
2645-5021
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1387
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر حسن قلی پور
سردبیر:
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
مدیر اجرایی:
مریم کاویانی چراتی
مدیرداخلی:
دکتر مهدی محمدیان امیری
مسئول اشتراک:
کاویانی
تلفن:
011-32415132
دورنگار:
011-32415132
سایت اختصاصی:
ijrj.baboliau.ac.ir
نشانی:
بابل، کیلومتر 3 جاده بابل به قائم شهر، گرجی آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
صندوق پستی:
755
اشتراک:
پست الکترونیک:
journalfegh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/23
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر حسن قلی پور
استادیار واحد بابل
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Hassan Gholi Pour
Assistant Professor Babol unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Law and Jurisprudence
سردبیر
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ali akbar Ezadifard
Professor School of Law
University of Mazandaran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدرضا آیتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Seyyed Mohmmad Reza Ayati
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر علی اکبر ابوالحسینی
استادیار واحد بابل
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Ali Akbar Abulhosseini
Assistant Professor Babol unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ali akbar Ezadifard
Professor School of Law
University of Mazandaran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محمد جعفری هرندی
دانشیار واحد شهر ری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Jafari Harandi
Associate Professor Shahre Rey Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محمدحسن حائری یزدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Mohammad Hassan Haeri Yazdi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر محمدعلی خیراللهی
استادیار واحد بابل
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Mohammad Ali Kheirollahi
Assistant Professor Babol Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر عبدالکریم عبداللهی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Abdolkarim Abdollahi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر سید ابراهیم قدسی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Seyyed Ebrahim Ghodsi
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر حسین گوگانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Hossein Gogani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر عباس نیکزاد

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Abbas Nikzad

Babol University of Medical Sciences
دکتر اسماعیل واعظ جوادی آملی
دانشیار واحد بابل
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Esmaeil Javadi Amoli
Associate Professor Babol Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic philosophy
ویراستارفارسی
دکتر علیرضا فرقانی

رشته تخصصی: زبان وادبیات عرب
Ali Reza Forghani

Specialist: Arabic literature
مکرمه حمیدی

رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Mokarameh Hamidi

Specialist: Persian the literature
ویراستار انگلیسی
مریم کاویانی چراتی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Maryam Kaviani

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: TEFL
مدیر اجرایی
مریم کاویانی چراتی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Maryam Kaviani

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: TEFL
مدیرداخلی
دکتر مهدی محمدیان امیری
واحد بابل
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Mehdi Mohammadian Amiri
Babol unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic jurisprudence
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۳