درباره نشریه
ISSN:
2588-3356
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر بهزاد شوقی
مدیر مسئول:
دکتر بهزاد شوقی
سردبیر:
دکتر اشرف باباخانلو
مدیر اجرایی:
دکتر عفت حاجی حسینی
مدیر روابط عمومی:
زهرا مطهری
کارشناس:
مهندس سیدمصطفی کامرانی
سایت اختصاصی:
www.jnip.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/08
صاحب امتیاز
دکتر بهزاد شوقی
مدیر مسئول
دکتر بهزاد شوقی
سردبیر
دکتر اشرف باباخانلو
دکتر اشرف باباخانلو
Ashraf Baba Khanloo
هیات تحریریه
دکتر غلامحسین مکتبی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Gholamhosein Maktabi
Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamram University
Specialist: Educational Psychology
دکتر مرتضی امیدیان
دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
Morteza Omidian
Associate Professor, Shahid Chamram University
دکتر عسکر آتش افروز
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Askar Atashafrouz
Assistant Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamram University
Specialist: Educational Psychology
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamram University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamram University
Specialist: Educational Psychology
هایده قجری
هایده قجری
خلیل توفانی زاده
خلیل توفانی زاده
مریم زینالی
مریم زینالی
دکتر علی بابایی
دکتر علی بابایی
پژمان بریمانی
پژمان بریمانی
ویراستارفارسی
دکتر امیر نویدی
ویراستار انگلیسی
دکتر شیما شعله کار
دکتر شیما شعله کار
Shima Shole kar
مدیر اجرایی
دکتر عفت حاجی حسینی
مدیر روابط عمومی
زهرا مطهری
زهرا مطهری
کارشناس
مهندس سیدمصطفی کامرانی
مهندس سیدمصطفی کامرانی