درباره نشریه
ISSN:
2588-3356
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر بهزاد شوقی
مدیر مسئول:
دکتر بهزاد شوقی
سردبیر:
دکتر اشرف باباخانلو
مدیر اجرایی:
دکتر عفت حاجی حسینی
ویراستار فارسی:
دکتر امیر نویدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر شیما شعله کار
مدیر روابط عمومی:
زهرا مطهری
کارشناس:
مهندس سید مصطفی کامرانی
سایت اختصاصی:
www.jnip.ir
نشانی:
تهران، انتهای اشرفی اصفهانی، سیمون بولیوار، نبش اقبال پور، پلاک 51، طبقه دوم، واحد 4
تلفن:
021-44858428
021-44822634
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/03
صاحب امتیاز
دکتر بهزاد شوقی

مدیر مسئول
دکتر بهزاد شوقی

سردبیر
دکتر اشرف باباخانلو
دانش آموخته دکتری گروه روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Ashraf Babakhanlou
.Ph.D, Department of Psychology
Najafabad Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر غلامحسین مکتبی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Gholamhosein Maktabi
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
دکتر مرتضی امیدیان
دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
Morteza Omidian
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
عسکر آتش افروز

Askar Atashafrouz

دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor, Department of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
هایده قجری
هایده قجری

خلیل توفانی زاده
خلیل توفانی زاده

مریم زینالی
مریم زینالی

دکتر علی بابایی
دکتر علی بابایی

دکتر پژمان بریمانی
دکتر پژمان بریمانی

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
ویراستار فارسی
دکتر امیر نویدی

Amir Navidi

ویراستار انگلیسی
دکتر شیما شعله کار
دکتر شیما شعله کار

Shima Shole kar

مدیر اجرایی
دکتر عفت حاجی حسینی

Effat Hajihoseini

مدیر روابط عمومی
زهرا مطهری
زهرا مطهری

کارشناس
مهندس سید مصطفی کامرانی
مهندس سید مصطفی کامرانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۸