درباره نشریه
ISSN:
2588-3356
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
دکتر مجید نعیماوی
مدیر مسئول:
دکتر مجید نعیماوی
سردبیر:
دکتر غلامحسین مکتبی
مدیر اجرایی:
محمدمهدی قاسمی
سایت اختصاصی:
www.jnip.ir
تلفن همراه:
09118584563¡ 09123181420
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/23
صاحب امتیاز
مجید نعیماوی
مدیر مسئول
مجید نعیماوی
سردبیر
غلامحسین مکتبی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Gholamhosein Maktabi
Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamram University
Specialist: Educational Psychology
هیات تحریریه
مجید نعیماوی
غلامحسین مکتبی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Gholamhosein Maktabi
Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamram University
Specialist: Educational Psychology
دکتر مرتضی امیدیان
مرتضی امیدیان
گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
Morteza Omidian
Shahid Chamram University
عسکر آتش افروز
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Askar Atashafrouz
Assistant Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamram University
Specialist: Educational Psychology
مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamram University
Specialist: Clinical Psychology
منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamram University
Specialist: Educational Psychology
هایده قجری
هایده قجری
خلیل توفانی زاده
خلیل توفانی زاده
مریم زینالی
مریم زینالی
دکتر علی بابایی
علی بابایی
پژمان بریمانی
پژمان بریمانی
ویراستارفارسی
دکتر عبدالله بابااحمدیان
عبدالله بابااحمدیان
ویراستار انگلیسی
رخساره بیدار رودبرده
رخساره بیدار رودبرده
مدیر اجرایی
محمدمهدی قاسمی
محمدمهدی قاسمی