درباره نشریه
ISSN:
2588-3356
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر بهزاد شوقی
مدیر مسئول:
دکتر بهزاد شوقی
سردبیر:
دکتر اشرف باباخانلو
مدیر اجرایی:
دکتر عفت حاجی حسینی
مدیر روابط عمومی:
زهرا مطهری
کارشناس:
مهندس سید مصطفی کامرانی
سایت اختصاصی:
www.jnip.ir
نشانی:
تهران، انتهای اشرفی اصفهانی، سیمون بولیوار، نبش اقبال پور، پلاک 51، طبقه دوم، واحد 4
تلفن:
021-44858428
021-44822634
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/03
صاحب امتیاز
دکتر بهزاد شوقی

مدیر مسئول
دکتر بهزاد شوقی

سردبیر
دکتر اشرف باباخانلو
دکتر اشرف باباخانلو

Ashraf Baba Khanloo

اعضای تحریریه
دکتر غلامحسین مکتبی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Gholamhosein Maktabi
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
دکتر مرتضی امیدیان
دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
Morteza Omidian
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
عسکر آتش افروز

Askar Atashafrouz

دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
هایده قجری
هایده قجری

خلیل توفانی زاده
خلیل توفانی زاده

مریم زینالی
مریم زینالی

دکتر علی بابایی
دکتر علی بابایی

پژمان بریمانی
پژمان بریمانی

ویراستارفارسی
دکتر امیر نویدی

ویراستار انگلیسی
دکتر شیما شعله کار
دکتر شیما شعله کار

Shima Shole kar

مدیر اجرایی
دکتر عفت حاجی حسینی

مدیر روابط عمومی
زهرا مطهری
زهرا مطهری

کارشناس
مهندس سید مصطفی کامرانی
مهندس سید مصطفی کامرانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۸