درباره نشریه
ISSN:
2008-2029
eISSN:
2008-3718
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا مصداقی نیا
سردبیر:
دکتر کاظم ندافی
با همکاری:
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
تلفن:
021-88988036
دورنگار:
021-88988036
سایت اختصاصی:
ijhe.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان کارگرشمالی، بعد از چهار راه نصرت، نرسیده به بلوار کشاورز، پلاک 1547، طبقه هشتم، دفتر مجله سلامت و محیط زیست، ، کدپستی: 1417993361
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/09
مدیر مسئول
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor, Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
سردبیر
دکتر کاظم ندافی
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Kazem Naddafi
Professor, School of Public Health and Institute for Environmental Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
هیات تحریریه
دکتر علی اردلان
دانشیار موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Ardalan
Associate Professor, National Institute for Health Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر اکبر اسلامی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Akbar Islami
Professor, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر علی الماسی
مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Ali Almasi
Health Research Cente, Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Environment Health Engineering
دکتر غلامرضا جاهدخانیکی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Jahed Khaniki
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
حسین جباری خامنه ای
استاد دانشگاه تبریز
Hossin Jabari Khamenehie
Professor, Department of Statistics, Faculty of Math, University of Tabriz
Specialist: Biostaistics
دکتر احمد جنیدی جعفری
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ahmad Jonaydi Jafari
Professor, Faculty of Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمدصادق حسنوند
دانشیار پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Sadegh Hassanvand
Associate Professor, Institute of Environment, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمدهادی دهقانی تفتی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hadi Dehghani Tafti
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر نوشین راستکاری
استاد مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Noushin Rastkari
Professor, Air Pollution Research Center Institute of Environment, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر رضا سعیدی
استادیار دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نوزادان
Reza Saeidi
Assistant Professor, School of Health, Safety and Environment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
دکتر بهزاد شاهمرادی
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: نانوکتنولوژی محیط
Behzad Shah Moradi
Assistant Professor, School of Health, Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Nanotechnology
دکتر رضا شکوهی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Reza Shokoohi
Professor, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر اکبر فتوحی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Akbar Fotouhi
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر مهدی فرزادکیا
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mehdi Farzad Kia
Professor, School of Health, Iran University of Medical Sciences
دکتر قاسمعلی عمرانی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: محیط زیست - مواد زائد جامد
Ghasem Ali Omrani
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environment - solid waste
دکتر محمود علیمحمدی
استاد دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mahmood Ali Mohammadi
Professor, School of Public Health and Institute of Public Health Research, Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیدغلامرضا موسوی
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Seyyed Gholam Reza Mousavi
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر کاظم ندافی
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Kazem Naddafi
Professor, School of Public Health and Institute for Environmental Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر احمدرضا یزدانبخش
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Ahmad Reza Yazdanbakhsh
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر کامیار یغماییان
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Kamyar Yagmaeian
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر ذبیح الله یوسفی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط، کنترل آلودگی آب و فاضلاب، درمان طبیعی و بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی محیطی، طراحی گیاهان تصفیه فاضلاب، ورمی کمپوست زباله های جامد و درمان شیره
Zabihollah Yousefi
Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health, water and wastewater pollution control , Natural Treatment and biotechnology, Environmental Microbiology, wastewater treatment plant design, solid waste vermicomposting and leachate treatment
دکتر میرزمان زمان زاده
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mir Zaman Zamanzadeh
Assistant Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
ویراستارفارسی
دکتر نوشین راستکاری
استاد مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Noushin Rastkari
Professor, Air Pollution Research Center Institute of Environment, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر رضا سعیدی
استادیار دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نوزادان
Reza Saeidi
Assistant Professor, School of Health, Safety and Environment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
ویراستار انگلیسی
دکتر میرزمان زمان زاده
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mir Zaman Zamanzadeh
Assistant Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۵