درباره نشریه
ISSN:
2008-2029
eISSN:
2008-3718
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا مصداقی نیا
سردبیر:
دکتر کاظم ندافی
معاون سردبیر:
دکتر نوشین راستکاری
ویراستار فارسی:
دکتر مهسا جهانگیری راد
ویراستار فارسی:
دکتر نوشین راستکاری
ویراستار فارسی:
دکتر رضا سعیدی
با همکاری:
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
تلفن:
021-88988036
دورنگار:
021-88988036
سایت اختصاصی:
ijhe.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان کارگرشمالی، بعد از چهار راه نصرت، نرسیده به بلوار کشاورز، پلاک 1547، طبقه هشتم، دفتر مجله سلامت و محیط زیست، ، کدپستی: 1417993361
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/16
مدیر مسئول
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
سردبیر
دکتر کاظم ندافی
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Kazem Naddafi
Professor School of Public Health and Institute for Environmental Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
معاون سردبیر
دکتر نوشین راستکاری
استاد مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Noushin Rastkari
Professor Air Pollution Research Center Institute of Environment
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
اعضای تحریریه
دکتر سینا دوبرادران
دکتر سینا دوبرادران

دکتر رضا درویشی چشمه سلطانی
دکتر رضا درویشی چشمه سلطانی

دکتر اکبر اسلامی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Akbar Islami
Professor School of Health
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر علی الماسی
مرکز تحقیقات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Ali Almasi
Health Research Cente
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Environment Health Engineering
دکتر غلامرضا جاهدخانیکی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Jahed Khaniki
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر احمد جنیدی جعفری
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ahmad Jonidi Jafari
Professor Faculty of Medical Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمدصادق حسنوند
دانشیار پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Sadegh Hassanvand
Associate Professor Institute of Environment
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمدهادی دهقانی تفتی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hadi Dehghani Tafti
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر نوشین راستکاری
استاد مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Noushin Rastkari
Professor Air Pollution Research Center Institute of Environment
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر رضا سعیدی
دانشیار کودکان و نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نوزادان
Reza Saeidi
Associate Professor, pediatric - neonatology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
دکتر بهزاد شاهمرادی
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: نانوکتنولوژی محیط
Behzad Shah Moradi
Assistant Professor School of Health
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Nanotechnology
دکتر رضا شکوهی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Reza Shokoohi
Professor School of Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر مهدی فرزادکیا
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mehdi Farzad Kia
Professor School of Health
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمود علی محمدی
استاد دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mahmood Alimohammadi
Professor School of Public Health and Institute of Public Health Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental health engineering
دکتر سید غلامرضا موسوی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Seyyed Gholam Reza Mousavi
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر کاظم ندافی
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Kazem Naddafi
Professor School of Public Health and Institute for Environmental Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
احمد رضا یزدانبخش
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهیذ بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Ahmadreza Yazdanbakhsh
Professor, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر کامیار یغماییان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Kamyar Yagmaeian
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر ذبیح الله یوسفی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط، میکروبیولوژی محیطی، طراحی گیاهان تصفیه فاضلاب، ورمی کمپوست زباله های جامد و درمان شیره، کنترل آلودگی آب و فاضلاب، درمان طبیعی و بیوتکنولوژی
Zabihollah Yousefi
Professor, Environmental Health Engineering
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health, water and wastewater pollution control , Natural Treatment and biotechnology, Environmental Microbiology, wastewater treatment plant design, solid waste vermicomposting and leachate treatment
ویراستار فارسی
دکتر مهسا جهانگیری راد
دکتر مهسا جهانگیری راد

دکتر نوشین راستکاری
استاد مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Noushin Rastkari
Professor Air Pollution Research Center Institute of Environment
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر رضا سعیدی
دانشیار کودکان و نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نوزادان
Reza Saeidi
Associate Professor, pediatric - neonatology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۳