درباره نشریه
ISSN:
1735-8639
eISSN:
1735-9287
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر مهران ضرغامی
سردبیر:
دکتر مهران ضرغامی
مدیر اجرایی:
دکتر کمال الدین علاءالدین
مدیرداخلی:
دکتر سوسن سالاری
تلفن:
011-33273024
011-33285659
دورنگار:
011-33273024
011-33285659
نشانی:
ساری، میدان امام (ره) ، سه راه جویبار، ابتدای بزرگراه ولی عصر (عج) ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ، کدپستی: 4843185774
سایت اختصاصی:
/brieflands.com/journals/iranian-journal-of-psychiatry-and-behavioral-sciences/archive.html
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/10
مدیر مسئول
دکتر مهران ضرغامی
استاد مرکز تحقیقات روانپزشکی و رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehran Zarghami
Professor Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
سردبیر
دکتر مهران ضرغامی
استاد مرکز تحقیقات روانپزشکی و رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehran Zarghami
Professor Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
اعضای تحریریه
دکتر عباس علیپور
دکتر عباس علیپور
استادیار گروه پزشکی جامعه
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Abbas Ali Pour
Assistant Professor Community Medicine Department
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر عبدالرضا اشتری کیانی
دکتر عبدالرضا اشتری کیانی

Abdol Reza Ashtari Kiani

Jan Ilhan Kizilhan
Jan Ilhan Kizilhan
Professor
Specialist: Psychology
Juan Carlos Martinez Aguayo
Juan Carlos Martinez Aguayo
Associate Professor
Specialist: Child and Adolescent Psychiatry
David Clarke
David Clarke
Professor
Specialist: Psychiatry
Sergio Andres Perez Barrero
Sergio Andres Perez Barrero
Professor
Specialist: Psychiatry
Jude Uzoma Ohaeri
Jude Uzoma Ohaeri
Professor
Specialist: Psychiatry
Humberto Correa
Humberto Correa
Professor
Specialist: Psychiatry
دکتر همایون امینی
استاد مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Homayoun Amini
Professor Psychiatry and Psychology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدکاظم عاطف وحید
دکتر محمدکاظم عاطف وحید
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mohammad Kazem Atefvahid
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر داوود فرزین
دانشیار مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Davood Farzin
Associate Professor Behavioral Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر سید حسین فاطمی
استاد
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyyed Hossein Fatemi
Professor
Specialist: Psychiatry
دکتر سینا فاضل
دکتر سینا فاضل

رشته تخصصی: روانپزشکی قانونی
Sina Fazel

Specialist: Forensic Psychiatry
دکتر سید نصیر قائمی
دکتر سید نصیر قائمی
استاد
رشته تخصصی: روانپزشکی، آسیب شناسی
Seyed Nassir Ghaemi
Professor Harvard Medical School, USA Tufts University.
Specialist: Psychiatry, Pathology
دکتر بنفشه قرایی
دکتر بنفشه قرایی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Banafsheh Gharraee
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر حبیب الله قاسم زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Habibollah Ghassemzadeh
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر علیرضا خلیلیان
استاد مرکز تحقیقات روانپزشکی و رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Ali Reza Khalilian
Professor Psychiatry
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر عباس مسعودزاده
استادیار مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: روانپزشکی، روانپزشکی و علوم رفتاری
Abbas Masoudzadeh
Assistant Professor Psychiatric Research Center and Behavioral Sciences
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences
دکتر احمد محیط
دکتر احمد محیط
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ahmad Mohit
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر رامین مجتبایی
دکتر رامین مجتبایی
دانشیار
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ramin Mojtabai
Associate Professor
Specialist: Psychiatry
دکتر سید حمید مصطفوی عبدالمالکی
دکتر سید حمید مصطفوی عبدالمالکی
استادیار گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Hamid Mostafavi Abdol Maleki
Assistant Professor Department of Psychiatry
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر سید غفور موسوی
استاد روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyyed Ghafur Mousavi
Professor, Psychiatry
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر عمران محمدرزاقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: Psychiatry
Omran Mohammad Razzaghi
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر ونداد شریفی
دکتر ونداد شریفی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Vandad Sharifi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر فاطمه شیخ مونسی
دانشیار مرکز تحقیقات روانپزشکی و رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: روانپزشکی و علوم رفتاری
Fatemeh Sheikhmoonesi
Associate Professor Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: روانپزشکي و علوم رفتاري
دکتر محمدرضا شیران
استادیار مرکز تحقیقات روانپزشکی و رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mohammad Reza Shiran
Assistant Professor Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر مهدی تهرانی دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehdi Tehrani Doost
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدتقی یاسمی
دکتر محمدتقی یاسمی
دانشیار
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohammad Taghi Yasami
Associate Professor
Specialist: Psychiatry
دکتر مهدی بینا
دکتر مهدی بینا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mahdi Bina
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر سید حمزه حسینی
استاد روانپزشکی
psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Institute
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyed Hamze Hosseini
Professor, psychiatry
psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Institute
Specialist: Psychiatry
مدیر اجرایی
دکتر کمال الدین علاءالدین
دکتر کمال الدین علاءالدین

دانشگاه مازندران
Kamaledin Alaedini
Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center
University of Mazandaran
مدیرداخلی
دکتر سوسن سالاری

Susan Salari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۹۱۱