درباره نشریه
ISSN:
2251-8894
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده دامپزشکی)
مدیر مسئول:
دکتر مهدی وجگانی
سردبیر:
مرتضی زنده دل خیبری
سردبیر:
دکتر پرویز شایان
مدیر اجرایی:
دکتر منوچهر امینی
تلفن:
021-66438328
021-61117071
دورنگار:
021-66438328
021-61117071
سایت اختصاصی:
ijvm.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی ،نبش خیابان دکتر غریب ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
6453-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/25
مدیر مسئول
دکتر مهدی وجگانی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Mahdi Vojgani
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Theriogenology and Obstetrics
سردبیر
مرتضی زنده دل خیبری
استاد دانشگاه تهران
Morteza Zendehdel Kheibari
Professor, University of Tehran
دکتر پرویز شایان
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Parviz Shayan
Associate Professor, University of Tehran
هیات تحریریه
Constanze Friederike Buhrmann
Professor, University of Ludwig Maximilian, Germany,
اکبر دستجردی
استاد
Akbar Dastjerdi
Professor, University of survey,UK,
دکتر علیرضا فاضلی
استاد
Alireza Fazeli
Professor, University of Sheffield,UK,
دکتر فرهید همت زاده
دانشیار دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آدلاید، استرالیا
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Farhid Hemmat Zadeh
Associate Professor, Faculty of Animal and Veterinary Sciences, University of Adelaide, Australia.,
Specialist: Virology
Richard Anthony Laven
Professor, University of Massey,New Zealand,
دکتر محمدرضا محزونیه
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
Mohammad Reza Mahzounieh
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University
دکتر شاهرخ رنجبر بهادری
استاد دانشگاه آزاد اسلامی
Shahrokh Ranjbar Bahadori
Professor, Branch, Islamic Azad University
دکتر مسعودرضا صیفی آباد شاپوری
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Virology
مهدی شکیبایی
Mahdi Shakibaei
University of Ludwig Maximilian, Germany,
Jan Keith Shearer
Professor, ,University of Florida,USA,
موسی توسلی
استاد دانشگاه ارومیه
Mousa Tavassoli
Professor, University of Urmia
Helen Rebecca whay
Professor, University of Bristol,UK,
دکتر افشین آخوندزاده بستی
استاد دانشگاه تهران
Afshin Akhond Zadeh
Professor, University of Tehran
دکتر محمدمهدی دهقان
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Mohammad Mehdi Dehghan
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: eterinary Surgery
شهرام جمشیدی
استاد دانشگاه تهران
Shahram Jamshidi
Professor, University of Tehran
دکتر محمدمهدی کیایی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Mohammad Mahdi Kiaei
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: poultry nutrition
دکتر صدیقه نبیان
دانشیار دانشگاه تهران
Sedigheh Nabian
Associate Professor, University of Tehran
سیدمصطفی پیغمبری
دانشگاه تهران
Seyed Mostafa Peighambari
University of Tehran
دکتر فرهنگ ساسانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی پرستاری
Farhang Sasani
Professor, Faculty of Vet Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Vet Pathology
دکتر مهدی سلطانی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهداشت و بیماریهای آبزیان
Mehdi Soltani
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Health and Aquatic Diseases
دکتر مسعود طالب خان گروسی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Masoud Taleb Khan Garoussi
Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
مرتضی زنده دل خیبری
استاد دانشگاه تهران
Morteza Zendehdel Kheibari
Professor, University of Tehran
مدیر اجرایی
دکتر منوچهر امینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Manouchehr Amini
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۸