درباره نشریه
ISSN:
2008-7063
eISSN:
2423-6233
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1383
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا محمدرضایی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار
مدیر اجرایی:
علی احمد روشنایی
کارشناس:
مهران غلامعلی زاده
تلفن:
025-36166312
سایت اختصاصی:
jpht.ut.ac.ir
نشانی:
قم، قم، بلوار دانشجو، جاده قدیم تهران، دانشگاه تهران، پردیس فارابی
صندوق پستی:
357
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/28
مدیر مسئول
دکتر علیرضا محمدرضایی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ali Reza Mohammadrezaei
Associate Professor College of Farabi
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
سردبیر
حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
اعضای تحریریه
دکتر احمد احمدی
استاد گروه فلسفه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Ahmad Ahmadi
Professor گروه فلسفه
University of Tehran
Specialist: Western philosophy
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
رضا اکبری
استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Reza Akbari
Professor, Islamic philosophy and theology
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر علی الله بداشتی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Ali Allah Bedashti
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
آیت الله دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر سید محمدعلی دبیاجی
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه
Seyyed Mohammad Ali Dibaji
Associate Professor
Specialist: Philosophy
دکتر محمد سعیدی مهر
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Saidimehr
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر علی عسگری یزدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه دین، فلسفه اخلاق
Ali Asgariyazdi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic Philosophy, Theology, Western Philosiphy, Philosophy of Etichs, Philosophy of Religion
دکتر امیرعباس علیزمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Amir Abbas Alizamani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر رمضان علی تبار فیروزجایی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Ramezan Alitabar Firouzjaei
Associate Professor Islamic Research Iinstitute For Culture and Thought
یحیی کبیر

رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Yahya Kabir

دکتر حسین کلباسی اشتری
استاد گروه فلسفه
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Hossein Kalbasi Ashtari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
دکتر یحیی یثربی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حکمت، فلسفه و حکمت اسلامی
Seyed Yahya Yasrebi
The proffesor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Hekmat, Philosophy and Islamic Wisdom
مدیر اجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Business Management
کارشناس
مهران غلامعلی زاده
پردیس فارابی
دانشگاه تهران
Mehran Gholamalizadeh
Campus Farabi
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۹