درباره نشریه
ISSN:
1735-9767
eISSN:
2423-6187
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1385
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس قم)
مدیر مسئول:
دکتر احمد حاجی ده آبادی
سردبیر:
دکتر علیرضا محمدرضایی
مدیر اجرایی:
مهران غلامعلی زاده
مدیرداخلی:
علی احمد روشنایی
تلفن:
025-36166314
025-36166295
دورنگار:
025-36166314
025-36166295
سایت اختصاصی:
jal-lq.ut.ac.ir
نشانی:
قم، قم، بلوار دانشجو، جاده قدیم تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
357
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/08
مدیر مسئول
دکتر احمد حاجی ده آبادی
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Ahmad Haji Deh Abadi
Assistant Professor, University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
سردبیر
دکتر علیرضا محمدرضایی
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ali Reza Mohammadrezaei
Associate Professor, College of Farabi, University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
هیات تحریریه
Abdol Gader Sellami
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محمدعلی آذرشب
استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی، ادبیات عرب
Mohamad Ali Azarshab
Professor, Arabic Language and Literature, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic culture and Quranic sciences, Arabic literature
دکتر خلیل پروینی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Khalil Parvini
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر سیدمحمدمهدی جعفری
استاد دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Mohammad Mahdi Jafari
Professor, Shahed University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر غلام عباس رضایی هفتادر
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Gholam Abbas Rezaee Haftador
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محمود شکیب انصاری
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات عربی
Mahmoud Shakeeb Ansari
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: comparative literature, Arabic Language and Literature
دکتر حامد صدقی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamed Sedghi
Professor, Kharazmi University
Specialist: Arabic Language and Literature
قاسم مختاری
دانشیار دانشگاه اراک
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Qasem Mokhtari
Associate Professor, University of Arak
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سیدفضل الله میرقادری
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Fazlollah Mirghadery
Professor, University of Shirazu
Specialist: Arabic Language and Literature
ویراستارفارسی
سیدمالک زین العابدین
سیدمالک زین العابدین
مدیر اجرایی
مهران غلامعلی زاده
پردیس فارابی دانشگاه تهران
Mehran Gholamalizadeh
Campus Farabi, University of Tehran
مدیرداخلی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Business Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۷