درباره نشریه
ISSN:
1735-9767
eISSN:
2423-6187
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1385
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس قم)
مدیر مسئول:
دکتر احمد حاجی ده آبادی
سردبیر:
دکتر خلیل پروینی
مدیر اجرایی:
مهران غلامعلی زاده
مدیرداخلی:
علی احمد روشنایی
ویراستار فارسی:
سید مالک زین العابدین
تلفن:
025-36166314
025-36166295
دورنگار:
025-36166314
025-36166295
سایت اختصاصی:
jal-lq.ut.ac.ir
نشانی:
قم، قم، بلوار دانشجو، جاده قدیم تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
357
تاریخ به‌روزآوری: 1400/04/19
مدیر مسئول
دکتر احمد حاجی ده آبادی
استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Ahmad Hajidehabadi
Full Professor, Criminal Law and Criminology
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
سردبیر
دکتر خلیل پروینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Khalil Parvini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
اعضای تحریریه
Abdol Gader Sellami

Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محمدعلی آذرشب
استاد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی، ادبیات عرب
Mohamad Ali Azarshab
Professor Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic culture and Quranic sciences, Arabic literature
دکتر خلیل پروینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Khalil Parvini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر سید محمدمهدی جعفری
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Mohammad Mahdi Jafari
Professor
Shahed University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر غلام عباس رضایی هفتادر
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Gholam Abbas Rezaee Haftador
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محمود شکیب انصاری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات عربی
Mahmoud Shakeeb Ansari
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: comparative literature, Arabic Language and Literature
دکتر حامد صدقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamed Sedghi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Arabic Language and Literature
قاسم مختاری
دانشیار زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اراک
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Qasem Mokhtari
Associate Professor, arabic language and literature
University of Arak
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سید فضل الله میرقادری
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Fazlollah Mirghaderi
Professor, Arabic Language and Literature
University of Shirazu
Specialist: Arabic Language and Literature
ویراستار فارسی
سید مالک زین العابدین
سید مالک زین العابدین

مدیر اجرایی
مهران غلامعلی زاده
پردیس فارابی
دانشگاه تهران
Mehran Gholamalizadeh
Campus Farabi
University of Tehran
مدیرداخلی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Business Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۰