درباره نشریه
ISSN:
2008-0875
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1995
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (مرکز تحقیقات بین المللی بیابان)
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا زهتابیان
سردبیر:
دکتر سید کاظم علوی پناه
مدیر اجرایی:
دکتر امیررضا کشتکار
مدیر اجرایی:
دکتر علی افضلی
ویراستار انگلیسی:
دکتر امیررضا کشتکار
تلفن:
026-32223044
دورنگار:
026-32227765
سایت اختصاصی:
jdesert.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان قدس، نبش کوچه شاهد، پلاک 37، طبقه چهارم
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/14
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا زهتابیان
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مبارزه با بیابان زایی
Gholam Reza Zehtabian
Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Combat Desertification
سردبیر
دکتر سید کاظم علوی پناه
استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS، خاکشناسی و سنجش از دور
Seyed Kazem Alavipanah
Full Professor, Department of RS and GIS
University of Tehran
Specialist: Remote Sensing & GIS, Soil Science and Remote Sensing
اعضای تحریریه
Christopher R.Dickman
Professor
Specialist: Ecology
Andrew Goudie
Professor
Specialist: Desert Geomorphology
دکتر عبدالرضا کرباسی
استاد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
Abdolreza Karbassi
Professor, Department of Environmental Engineering
University of Tehran
Konyushkova Maria Valerievna

Specialist: Soil Science
Sharon E.Nicholson
Professor
Specialist: Climatology
دکتر حسین آذرنیوند
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده، گیاه شناسی و اکولوژی
Hossein Azarnivand
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Range Management, Botany and Ecology
دکتر محمدمهدی عزیزی
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Mehdi Azizi
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban Planning
Andreas Baas

Specialist: Aeolian Geomorphology
Roland Baumhauer
Assistant Professor University of Wurzburg, Germany
Specialist: Tourism Planning
Artemi Cerda
Professor
Specialist: Environmental Science
Carmelo Dazzi
Professor
Specialist: Pedology
David Dunkerley

Specialist: Landscape processes
دکتر مجید کریم پورریحان
مرکز تحقیقات بیابان بین المللی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای فیزیکی
Majid Karimpourreihan
International Desert Research Center
University of Tehran
Specialist: Physical Geography
Nick Lancaster
Professor
Specialist: Desert Geomorphology
دکتر داریوش مظاهری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست گیاهی، زراعت
Daryoush Mazaheri
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Plant Ecology, Agriculture
دکتر غلامرضا زهتابیان
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مبارزه با بیابان زایی
Gholam Reza Zehtabian
Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Combat Desertification
Zongxue XU
Professor
Specialist: Hydrology & Water Resources
ویراستار انگلیسی
دکتر امیررضا کشتکار
دانشیار مرکز تحقیقات بیابان بین المللی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: یکپارچه سازی مدیریت زباله
Amir Reza Keshtkar
Associate Professor International Desert Research Center
University of Tehran
Specialist: Integrated Catchment Management
مدیر اجرایی
دکتر امیررضا کشتکار
دانشیار مرکز تحقیقات بیابان بین المللی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: یکپارچه سازی مدیریت زباله
Amir Reza Keshtkar
Associate Professor International Desert Research Center
University of Tehran
Specialist: Integrated Catchment Management
دکتر علی افضلی
مرکز تحقیقات بیابان بین المللی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت آبخیزداری
Ali Afzali
International Desert Research Center
University of Tehran
Specialist: Watershed Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۴