درباره نشریه
ISSN:
?2476-4175
eISSN:
?2476-4183
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه قم
مدیر مسئول:
دکتر یحیی کاردگر
سردبیر:
دکتر علیرضا نبی لو
مدیرداخلی:
علی سلیمانی
ویراستار فارسی:
علی سلیمانی
ویراستار انگلیسی:
مهندس امیرحسین صادقی
تلفن:
025-32103659
سایت اختصاصی:
jls.qom.ac.ir
نشانی:
قم، دانشگاه قم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله علوم ادبی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/12
مدیر مسئول
دکتر یحیی کاردگر
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Kard Gar
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر علیرضا نبی لو
استاد
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Reza Nabi Lou
Professor
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
محمد ابوالکلام سرکار

دکتر خدابخش اسداللهی

Khodabakhsh Asadollahi

دکتر کاظم دزفولیان راد
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Kazem Dezfoulian Rad
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا نجاریان
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Najarian
Full Professor, persian literature
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اسدالله واحد
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Asadollah Vahed
Professor
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
Ali Tamiz Al

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد رضایی جمکرانی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Rezaei Jamkarani
Associate Professor, persian Language and Literature
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حبیب الله عباسی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Habibollah Abbasi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمد فولادی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Fooladi
Associate Professor, Persian language and literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Qom
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر یحیی کاردگر
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Kard Gar
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود مهرآوران
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmood Mehravaran
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Qom University
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا نبی لو
استاد
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Reza Nabi Lou
Professor
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا یوسفی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Yousefi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
علی سلیمانی
دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Soleimani
.Ph.D, Persian Language and Literture, Qom University
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
مهندس امیرحسین صادقی

Amirhosein Sadeghi

مدیرداخلی
علی سلیمانی
دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Soleimani
.Ph.D, Persian Language and Literture, Qom University
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۷