درباره نشریه
ISSN:
?2476-4175
eISSN:
?2476-4183
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه قم
مدیر مسئول:
دکتر یحیی کاردگر
سردبیر:
دکتر محمد فولادی
مدیرداخلی:
علی سلیمانی
تلفن:
025-32103659
سایت اختصاصی:
jls.qom.ac.ir
نشانی:
قم، دانشگاه قم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله علوم ادبی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/14
مدیر مسئول
دکتر یحیی کاردگر
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Kard Gar
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر محمد فولادی
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad foladi
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
دکتر بهاءالدین اسکندری
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Bahaeddin Eskandari
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر لیلا پژوهنده
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Leila Pazhoohandeh
Associate Professor, University of Qom
دکتر علی تمیزال
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Temizel
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد رضایی جمکرانی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Rezaei Jamkarani
Associate Professor, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
Mutabar Sharif Ava
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حبیب الله عباسی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Habibollah Abbasi
Professor, Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Gholam Hosein Gholam Hoseinzadeh
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمد فولادی
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad foladi
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر یحیی کاردگر
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Kard Gar
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود مهرآوران
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmood Mehr Avaran
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ادبیات، زبان وادبیات فارسی
Seyed Ali Asghar Mir Bagheri Fard
Professor, University of Isfahan
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر علیرضا نبی لو
استاد دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Reza Nabi Lou
Professor, University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ناصر نیکوبخت
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoo Bakht
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor, Persian Language and Literature, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا یوسفی
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Yousefi
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
علی سلیمانی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Soleimani
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
مریم رحیمی راد
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مترجمی زبان انگلیسی
Maryam Rahimi Rad
Masters,
Specialist: English language translation
مدیرداخلی
علی سلیمانی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Soleimani
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۸