درباره نشریه
ISSN:
2008-0336
eISSN:
2783-168X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ژئوفیزیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا حاتمی
سردبیر:
دکتر محمدرضا قیطانچی
مدیرداخلی:
دکتر سیدهانی متولی عنبران
ویراستار فارسی:
مهرداد سرمدی
تلفن:
021-82098306
دورنگار:
021-82098306
سایت اختصاصی:
www.ijgeophysics.ir
نشانی:
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2
صندوق پستی:
1138-14395
اشتراک:
تلفن:
021-82098306
دورنگار:
021-82098306
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/11
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا حاتمی

سردبیر
دکتر محمدرضا قیطانچی
استاد، موسسه ‍ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Reza Gheitan Chi
Professor, Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Geophysics
اعضای تحریریه
دکتر مجید آزادی
دانشیار پژوهشکده هواشناسی
پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
Majid Azadi
Associate Professor, Atmospheric Science and Meteorological Research Center
پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
دکتر عبدالحمید انصاری
دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: اکتشاف معدن
Abdolhamid Ansari
Associate Professor Faculty of Mining and Metallurgy Engineering
University of Yazd
Specialist: Mining exploration
دکتر غلام جوان دلویی
دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی
رشته تخصصی: ژئوفیزیک، زلزله شناسی ، لرزه شناسی
Gholam Javan Doloei
Assistant Professor of International Institute of Seismology and Engineering International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Geophysics, Earthquake Seismology, Exploration Seismology
امین روشندل کاهو

ZEYEN Hermann

سید محمد موسوی بایگی

Seyyed Mohammad Mousavi Baigi

دکتر سید وحید ابراهیم زاده اردستانی
استاد موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گرانی سنجی، ژئوفیزیک- گرانی سنجی
Seyyed Vahid Ebrahimzadeh Ardestani
Professor Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Gravity, Geophysics - Gravimetry
دکتر محمد تاتار
دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Tatar
Associate Professor International Institute of Seismology and Earthquake Engineering
Specialist: Geophysics
دکتر عبدالرحیم جواهریان
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: لرزه شناسی، ژئوفیزیک
Abdol Rahim Javaherian
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Seismology, Geophysics
دکتر محمدرضا قیطانچی
استاد، موسسه ‍ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Reza Gheitan Chi
Professor, Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Geophysics
دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی
دانشیار اکتشاف، نفت و ژئوفیزیک، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: ژئوفیزیک، اکتشاف معدن
Abolghasem Kamkar Rouhani
Associate Professor, Mining, Petroleum and Geophysics
Shahrood University of Technology
Specialist: Geophysics, Mining exploration
دکتر علیرضا محب الحجه
استاد گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هواشناسی- دینامیک جو
Ali Reza Mohebalhojeh
Professor, Space Physics Department, Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Atmospheric Dynamics, Numerical Modelling
دکتر محمود میرزایی
دانشیار
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mahmoud Mirzaei
Associate Professor
University of Arak
Specialist: geophysics
دکتر مجید نبی بیدهندی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک کاربردی
Majid Nabi Bidhendi
Professor
University of Tehran
Specialist: Applied Geophysics
ویراستار فارسی
مهرداد سرمدی
مهرداد سرمدی

مدیرداخلی
دکتر سیدهانی متولی عنبران
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Seyed Hani Motavalli Anbaran
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Geophysics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۰