درباره نشریه
ISSN:
2008-0336
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ژئوفیزیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر غلام جوان دلویی
مدیر مسئول:
دکتر عبدالرحیم جواهریان
سردبیر:
دکتر ظاهرحسین شمالی
مدیرداخلی:
دکتر سیدهانی متولی عنبران
مسئول اشتراک:
مهدی
تلفن:
021-82098306
دورنگار:
021-82098306
سایت اختصاصی:
www.ijgeophysics.ir
نشانی:
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2
صندوق پستی:
1138-14395
اشتراک:
تلفن:
021-82098306
دورنگار:
021-82098306
پست الکترونیک:
nigs_ijg@ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/29
مدیر مسئول
دکتر غلام جوان دلویی
دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی
رشته تخصصی: ژئوفیزیک، زلزله شناسی ، لرزه شناسی
Gholam Javan Doloei
Assistant Professor of International Institute of Seismology and Engineering International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Geophysics, Earthquake Seismology, Exploration Seismology
دکتر عبدالرحیم جواهریان
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: لرزه شناسی، ژئوفیزیک
Abdol Rahim Javaherian
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Seismology, Geophysics
سردبیر
دکتر ظاهرحسین شمالی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زلزله شناسی
Zaher Hosein Shomali
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Seismology
اعضای تحریریه
دکتر سید وحید ابراهیم زاده اردستانی
استاد موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گرانی سنجی، ژئوفیزیک- گرانی سنجی
Seyyed Vahid Ebrahimzadeh Ardestani
Professor Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Gravity, Geophysics - Gravimetry
دکتر مهرداد باستانی

رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mehrdad Bastani

Specialist: Geophysics
دکتر محمد تاتار
دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Tatar
Associate Professor International Institute of Seismology and Earthquake Engineering
Specialist: Geophysics
دکتر عبدالرحیم جواهریان
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: لرزه شناسی، ژئوفیزیک
Abdol Rahim Javaherian
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Seismology, Geophysics
دکتر عبدالرضا صفری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئودزی
Abdol Reza Safari
Professor
University of Tehran
Specialist: Geodesy
دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی
استاد موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هواشناسی، دینامیک شاره های ژئوفیزیکی
Abbas Ali Aliakbari Bidokhti
Professor Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Meteorology, Geophysical fluid dynamics
دکتر سرمد قادر
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک
Sarmad Ghader
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: the mechanic
دکتر محمدرضا قائم مقامیان
استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Reza Ghaemmaghamian
Professor of International Institute of Seismology and Earthquake Engineering
Specialist: Geophysics
دکتر محمدرضا قیطانچی
استاد، موسسه ‍ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Reza Gheitan Chi
Professor, Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Geophysics
دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی
دانشیار دانشکده معدن، ژئوفیزیک و نفت
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: ژئوفیزیک، اکتشاف معدن
Abolghasem Kamkar Rouhani
Associate Professor Faculty of Mining, Geophysics and Oil
Shahrood University of Technology
Specialist: Geophysics, Mining exploration
دکتر علیرضا محب الحجه
استاد موسسه ژئوفیزیک
رشته تخصصی: هواشناسی- دینامیک جو
Ali Reza Mohebalhojeh
Professor Institute of Geophysics
Specialist: Atmospheric Dynamics, Numerical Modelling
دکتر محمود میرزایی
دانشیار
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mahmoud Mirzaei
Associate Professor
University of Arak
Specialist: geophysics
دکتر نوربخش میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Noor Bakhsh Mirzaei
Professor
University of Tehran
Specialist: Geophysics
دکتر مجید نبی بیدهندی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک کاربردی
Majid Nabi Bidhendi
Professor
University of Tehran
Specialist: Applied Geophysics
ویراستارفارسی
مهرداد سرمدی
مهرداد سرمدی

مدیرداخلی
دکتر سیدهانی متولی عنبران
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Seyed Hani Motavalli Anbaran
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Geophysics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۸