درباره نشریه
ISSN:
1735-8183
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن آمار ایران
مدیر مسئول:
دکتر محسن محمدزاده
سردبیر:
دکتر محسن محمدزاده
تلفن:
021-82883483
دورنگار:
021-82883483
سایت اختصاصی:
www.jss.irstat.ir
نشانی:
تهران، تقاطع جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم ریاضی، دفتر مجله علوم آماری، ، کدپستی: 1411713116
صندوق پستی:
134-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/01
مدیر مسئول
دکتر محسن محمدزاده
استاد دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار
Mohsen Mohammadzadeh
Professor, Faculty of Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Statistics
سردبیر
دکتر محسن محمدزاده
استاد دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار
Mohsen Mohammadzadeh
Professor, Faculty of Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Statistics
هیات تحریریه
دکتر موسی گلعلیزاده
گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس
Moosa Gol Alizadeh
Tarbiat Modares University
جعفر احمدی
جعفر احمدی
استاد گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمید پزشک
استاد گروه آمار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار ریاضی، آمار بیزی، فرآیندهای تصادفی و کاربرد آنها
Hamid Pezashk
Professor, Department of Statistics, University of Tehran
Specialist: Statistics, Bayesian statistics, random processes and their application
دکتر رحیم چینی پرداز
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Rahim Chinipardaz
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Statistics
دکتر غلامرضا محتشمی برزادران
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آمار
Gholam Reza Mohtashami Borzadran
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Statistics
دکتر محسن محمدزاده
استاد دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار
Mohsen Mohammadzadeh
Professor, Faculty of Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Statistics
دکتر نادر نعمت اللهی
دانشگاه علامه طباطبایی
Nader Nematollahi
Allameh Tabataba'i University
ویراستارفارسی
دکتر محسن محمدزاده
استاد دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار
Mohsen Mohammadzadeh
Professor, Faculty of Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Statistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۲