درباره نشریه
ISSN:
1735-7004?
eISSN:
2423-5911
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن نانو فناوری ایران
سردبیر:
مجتبی شریعتی نیاسر
سردبیر:
دکتر غلامعلی منصوری
مدیر اجرایی:
دکتر محمدعلی حسین زاده
ویراستار انگلیسی:
مهدی اکبری
سایت اختصاصی:
www.ijnnonline.net
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان جواهری، پلاک 10، طبقه سوم، واحد 8
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/10
سردبیر
مجتبی شریعتی نیاسر

Mojtaba Shariaty Niassar

دکتر غلامعلی منصوری
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی زیست محیطی، مهندسی زیست مهندسی ، مهندسی شیمی و فیزیک
Gholamali Mansoori
Professor University of Illinois at Chicago, USA
Specialist: chemical engineering, Bioengineering, Chemical Engineering and Physics
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا بدیعی
استاد تمام شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: nanochemistry، inorganic chemistry
Alireza Badiei
Full Professor, Chemistry
University of Tehran
دکتر فرید درکوش

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحویل ژن ، سیستم های تحویل داروی جدید ، تحویل پپتید و پروتئین
Farid Dorkoosh

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gene Delivery, Novel Drug Delivery Systems, Peptide and protein delivery
دکتر علی ایرانمنش

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: گروه های محدود، نظریه گراف شیمی، ساختارهای زیاد؛ شاخص های توپولوژیکی نمودارها
Ali Iranmanesh

Tarbiat Modares University
Specialist: Finite Groups, Chemical Graph Theory, Finite Groups, Hyperstructures; Topological indices of graphs
دکتر یدالله مرتضوی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Yadollah Mortazavi
Professor School of Chemical Engineering
University of Tehran
Specialist: Chemical Engineering
دکتر علیرضا مشفق
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مواد، نانوفیزیک و مواد نانوساختار ، سطح / رابط ، فوتوکاتالیز.، فیزیک
Ali Reza Moshfegh
Professor Faculty of Physics
Sharif University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Nanophysics and Nanostructured Materials, Surface/Interface, Photocatalysis, Physics
دکتر سید علی سیدابراهیمی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش و خصوصیات مواد مغناطیسی ، نانو- و بیو- ، پودر و فله ، نرم و سخت ،
Seyyed Ali Seyyed Ebrahimi

University of Tehran
Specialist: Processing and Characterization of Magnetic Materials, Nano- and Bio-, Powder and Bulk, Soft and Hard
K. Esdarjani
Department of Physics, Washington University, USA
Specialist: Physics
T. Adschiri
Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University, Japan
دکتر اعظم ایرجی زاد
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
Azam Irajizad
Professor Faculty of Physics
Sharif University of Technology
A. Curtis
Department of Bio Technology, Glasgow University, UK
Specialist: Bio Technology
S. Katawa
Department of Applied Physics, Osaka University, Japan
Specialist: Applied Physics
V. Kumar
Institute for Materials Research (IMR),Tohoku University, Japan
Specialist: Materials Research
Y. Kawazoe
Institute for Materials Research (IMR),Tohoku University, Japan
Specialist: Materials Research
دکتر غلامعلی منصوری
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی زیست محیطی، مهندسی زیست مهندسی ، مهندسی شیمی و فیزیک
Gholamali Mansoori
Professor University of Illinois at Chicago, USA
Specialist: chemical engineering, Bioengineering, Chemical Engineering and Physics
دکتر شمس الدین مهاجر زاده
استاد گروه مهندسی الکترونیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: الکترونیک
Shamsoddin Mohajerzadeh
Professor Department of Electronic Engineering
University of Tehran
Specialist: Electronic
دکتر میرفضل الله موسوی
دانشکده شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
Mir Fazlollah Mousavi
Faculty of Chemistry
Tarbiat Modares University
مجتبی شریعتی نیاسر

Mojtaba Shariaty Niassar

دکتر مجتبی شمسی پور
دانشکده شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
Mojtaba Shamsipur
Faculty of Chemistry
Razi University
دکتر منیژه رازقی

Manijeh Razeghi
Material and Life Sciances Building, Northwestern University, USA
Specialist: Material and Life Sciances Building
ویراستار انگلیسی
مهدی اکبری

دانشگاه تهران
Mehdi Akbari

University of Tehran
Specialist: Chemical Engineering
مدیر اجرایی
دکتر محمدعلی حسین زاده

رشته تخصصی: ریاضیات
Mohammad Ali Hosseinzadeh

Specialist: Mathematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۵