درباره نشریه
ISSN:
1735-7004?
eISSN:
2423-5911
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن نانو فناوری ایران
سردبیر:
دکتر غلامعلی منصوری
مدیر اجرایی:
دکتر محمدعلی حسین زاده
سایت اختصاصی:
www.ijnnonline.net
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان جواهری، پلاک 10، طبقه سوم، واحد 8
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/10
سردبیر
غلامعلی منصوری
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی زیست محیطی، مهندسی زیست مهندسی ، مهندسی شیمی و فیزیک
Gholamali Mansoori
Professor,
Specialist: chemical engineering, Bioengineering, Chemical Engineering and Physics
هیات تحریریه
علیرضا بدیعی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی معدنی- نانو شیمی
Alireza Badiei
Professor, University of Tehran
Specialist: Inorganic Chemistry, Nanochemicals
فرید درکوش
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحویل ژن ، سیستم های تحویل داروی جدید ، تحویل پپتید و پروتئین
Farid Dorkoosh
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gene Delivery, Novel Drug Delivery Systems, Peptide and protein delivery
علی ایرانمنش
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: گروه های محدود، نظریه گراف شیمی، ساختارهای زیاد؛ شاخص های توپولوژیکی نمودارها
Ali Iranmanesh
Tarbiat Modares University
Specialist: Finite Groups, Chemical Graph Theory, Finite Groups, Hyperstructures; Topological indices of graphs
یدالله مرتضوی
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Yadollah Mortazavi
Professor, School of Chemical Engineering, University of Tehran
Specialist: Chemical Engineering
علیرضا مشفق
استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مواد، نانوفیزیک و مواد نانوساختار ، سطح / رابط ، فوتوکاتالیز.، فیزیک
Ali Reza Moshfegh
Professor, Faculty of Physics, Sharif University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Nanophysics and Nanostructured Materials, Surface/Interface, Photocatalysis, Physics
سیدعلی سیدابراهیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش و خصوصیات مواد مغناطیسی ، نانو- و بیو- ، پودر و فله ، نرم و سخت ،
Seyyed Ali Seyyed Ebrahimi
University of Tehran
Specialist: Processing and Characterization of Magnetic Materials, Nano- and Bio-, Powder and Bulk, Soft and Hard
رشته تخصصی: فیزیک
K. Esdarjani
Specialist: Physics
T. Adschiri
اعظم ایرجی زاد
استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
Azam Irajizad
Professor, Faculty of Physics, Sharif University of Technology
رشته تخصصی: فناوری زیستی
A. Curtis
Specialist: Bio Technology
رشته تخصصی: فیزیک کاربردی
S. Katawa
Specialist: Applied Physics
رشته تخصصی: تحقیقات مواد
V. Kumar
Specialist: Materials Research
رشته تخصصی: تحقیقات مواد
Y. Kawazoe
Specialist: Materials Research
غلامعلی منصوری
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی زیست محیطی، مهندسی زیست مهندسی ، مهندسی شیمی و فیزیک
Gholamali Mansoori
Professor,
Specialist: chemical engineering, Bioengineering, Chemical Engineering and Physics
شمس الدین مهاجر زاده
استاد گروه مهندسی الکترونیک دانشگاه تهران
رشته تخصصی: الکترونیک
Shamsoddin Mohajerzadeh
Professor, Department of Electronic Engineering, University of Tehran
Specialist: Electronic
میرفضل الله موسوی
دانشکده شیمی دانشگاه تربیت مدرس
Mir Fazlollah Mousavi
Faculty of Chemistry, Tarbiat Modares University
مجتبی شریعتی نیاسر
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mojtaba Shariati Niasar
Professor, School of Chemical Engineering, University of Tehran
Specialist: Chemical Engineering
مجتبی شمسی پور
دانشکده شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
Mojtaba Shamsipur
Faculty of Chemistry, Razi University
منیژه رازقی
Manijeh Razeghi
Specialist: Material and Life Sciances Building
ویراستار انگلیسی
مهدی اکبری
دانشگاه تهران
Mehdi Akbari
University of Tehran
مدیر اجرایی
محمدعلی حسین زاده
رشته تخصصی: ریاضیات
Mohammad Ali Hosseinzadeh
Specialist: Mathematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۰