درباره نشریه
ISSN:
1735-8590
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر حبیب تجلی
سردبیر:
دکتر نصرت گرانپایه
سردبیر:
دکتر حبیب تجلی
تلفن:
021-44255937
دورنگار:
021-44255937
سایت اختصاصی:
www.ijop.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/20
مدیر مسئول
دکتر حبیب تجلی
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیک
Habib Tajalli
Professor Faculty of Physics
University of Tabriz
Specialist: Physics
سردبیر
دکتر نصرت گرانپایه
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات
Nosrat Granpayeh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر حبیب تجلی
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیک
Habib Tajalli
Professor Faculty of Physics
University of Tabriz
Specialist: Physics
اعضای تحریریه
دکتر رضا فرجی دانا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Reza Faraji Dana
Professor
University of Tehran
Specialist: Electrical engineering telecommunications
Luigi Lugiato
Luigi Lugiato

Muhammad Suhail Zubairy
Muhammad Suhail Zubairy

دکتر محمدآقا بلوری زاده
استاد ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
رشته تخصصی: مهندسی فوتونیک
Mahammad Agha Bolourizadeh
Professor Kerman Advanced Industrial and Advanced Technology University
Specialist: Photonic Engineering
دکتر حمید لطیفی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته
Hamid Latifi
Professor College of Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Applied Physics and Advanced Materials
دکتر محمدکاظم مروج فرشی
استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: الکترونیک
Mohammad Kazem Moravvej Farshi
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Electronic
دکتر محمود سلطان الکتابی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیک
Mahmood Soltanolkotabi
Professor Faculty of Sciences
University of Isfahan
Specialist: Physics
دکتر عبدالناصر ذاکری
استاد
دانشگاه شیراز
Abdonnaser Zakery
Professor
University of Shirazu