درباره نشریه
ISSN:
1735-4463
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس (جهاد دانشگاهی)
مدیر مسئول:
دکتر علی احمدی
سردبیر:
دکتر علی ایرانمنش
مدیرداخلی:
دکتر محمدعلی حسین زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمود محسنی مقدم
تلفن:
021-82884730
دورنگار:
021-82884730
سایت اختصاصی:
www.ijmsi.ir
نشانی:
تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس، گروه ریاضی و انفورماتیک
تلفن همراه:
09132539104
صندوق پستی:
343-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/20
مدیر مسئول
دکتر علی احمدی
دکتر علی احمدی

Ali Ahmadi

سردبیر
دکتر علی ایرانمنش

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: گروه های محدود، نظریه گراف شیمی، ساختارهای زیاد؛ شاخص های توپولوژیکی نمودارها
Ali Iranmanesh

Tarbiat Modares University
Specialist: Finite Groups, Chemical Graph Theory, Finite Groups, Hyperstructures; Topological indices of graphs
اعضای تحریریه
Mohammad K Azarian
University of Evansville, USA
M. De Leon
Instituto de Matematicas y Fisica Fundamental, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
دکتر محسن محمدزاده
استاد گروه آمار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار، آمار فضایی، آمار بیزی
Mohsen Mohammadzadeh
Professor, Department of Statistics
Tarbiat Modares University
Specialist: Statistics, Spatial Statistics, Bayesian Statistics
فریدون رضاخانلو
استاد
Fraydoun Rezakhanlou
professor Department of Mathematics, University of California, Berkeley
Wiel
professor Department of Mathematics, Michigan State University, MI, USA.
Guo Cheng Wu
professor College of Mathematics and Information Science, Neijiang Normal University, Neijian, PR china
Efim Zelmanov
University of California, San Diego, USA
دکتر علیرضا اشرفی

دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم نانو ریاضی، نظریه گراف، شیمی ریاضی، ساختارهای جبری، نظریه گروه
Ali Reza Ashrafi

University of Kashan
Specialist: Group theory, Algebraic structures, Mathematical Chemistry, Graph theory, Mathematical Nanoscience
Piergiulio Corsini
Professor Udine University, Italy
دکتر بیژن دواز
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: نظریه فوق ساختار های جبری و جبر های منطقی
Bijan Davvaz
Professor
University of Yazd
Specialist: The above theory of algebraic structures and logical algebra
M. V. Diudea
Babes-Bolyai University, Cluj, Romania
Tomislav Doslic
professor University of zagreb, Croatia
Specialist: Fullerene Chemistry
دکتر انته گراویک
استاد
Ante Graovac
professor Institute R. Boskovic, Zagreb, Croatia
Ivan Gutman
Faculty of Science, University of Kragujevac, Serbia
Specialist: Chemical Graph Theory, Quantum Chemistry
دکتر حاج جعفر

Hajjafar
Department of Mathematics, University of Arkon, OH, USA
دکتر محمود حصارکی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Mahmoud Hesaaraki
professor
Sharif University of Technology
سید محمد حسینی
استاد گروه ریاضیات کاربردی
دانشگاه تربیت مدرس
Seyed Mohammad Hoseini
Professor Department of Applied Mathematics
Tarbiat Modares University
دکتر ایرانمنش

دانشگاه علم و صنعت ایران
Abbas Iranmanesh

Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural Engineering
دکتر یانگ باو جان

دکتر سندی کلاوزر
استاد
Sandi Klavzar
professor University of Ljubljana and University of Maribor, Slovenia
دکتر تین یین لی
استاد
Tien Yien Li
professor Departmtn of Mathematics, Michigan State University, USA
دکتر نظام الدین مهدوی امیری
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Nezamoddin Mahdavi Amiri
Professor Faculty of Mathematics
Sharif University of Technology
Specialist: Operations Research
دکتر غلامعلی منصوری
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی زیست محیطی، مهندسی زیست مهندسی ، مهندسی شیمی و فیزیک
Gholamali Mansoori
Professor University of Illinois at Chicago, USA
Specialist: chemical engineering, Bioengineering, Chemical Engineering and Physics
دکتر محمود محسنی مقدم
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mahmoud Mohseni Moghaddam
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
علی محمدزاده
علی محمدزاده

دکتر رجبعلی پور
استاد
M Radjabalipour
professor Department of Mathematics, Shahid Bahonar University, Kerman
دکتر ebrahim صالحی
استاد
ابراهیم Salehi
professor Department of Mathematical Sciences, University of Nevada Las Vegas, Las Vegas, USA.
دکتر فرامرز سماواتی
استاد
Faramarz Samavati
professor
دکتر  ویل
دکتر ویل

دکتر شی
استاد
Wujie Shi
professor School of Mathematics, Suzhou University, Suzhou 215004, China
دکتر مهدی سلطانی
دکتر مهدی سلطانی

Soltani

Thomas Vougiouklis
Professor
Specialist: Hyperstructures, Hv-Structures, Lie Algebras of infinite dimension, ring theory, Mathematical Models, Education
دکتر محمدمهدی زاهدی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: شبکه، منطق فازی، مجموعه های فازی، ساختارهای جبری، هیبرید جبری
Mohammad Mehdi Zahedi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Algebraic structures, Algebraic hyperstructures, Fuzzy sets, Fuzzy logic, Lattice
 Xia
Xia

Nikolai Vavilov
professor Department of Mathematics and Mechanics, St.-Petersburg State University, St.-Petersburg, Russia
دکتر ژل مانو
دکتر ژل مانو

ویراستار انگلیسی
دکتر محمود محسنی مقدم
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mahmoud Mohseni Moghaddam
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
مدیرداخلی
دکتر محمدعلی حسین زاده

رشته تخصصی: ریاضیات
Mohammad Ali Hosseinzadeh

Specialist: Mathematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۹