درباره نشریه
ISSN:
1028-7167
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شریف
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر صالحی
سردبیر:
دکتر سیدتقی اخوان نیاکی
جانشین سردبیر:
دکتر ابوالحسن وفایی
مدیر اجرایی:
پریسا مروتی
مدیرداخلی:
دکتر پوران خیرمندی
روابط عمومی:
محمدرضا یوسف خان
صفحه آرا:
غزل احمدی میرقائد
تلفن:
021-66005419
021-66164093 ، داخلی: 1
سایت اختصاصی:
sjce.journals.sharif.edu
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجله مهندسی عمران شریف
صندوق پستی:
8639-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/25
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر صالحی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Akbar Salehi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
دکتر سیدتقی اخوان نیاکی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Taghi Akhavan Niaki
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: industrial engineering
جانشین سردبیر
دکتر ابوالحسن وفایی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سازه
Abolhasan Vafai
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Structure
هیات تحریریه
دکتر عباس انواری
استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: فیزیک
Abbas Anvari
Professor, Faculty of Physics, Sharif University of Technology
Specialist: Physics
دکتر عباس افشار
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران
Abbas Afshar
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering
دکتر اعظم ایرجی زاد
استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
Azam Irajizad
Professor, Faculty of Physics, Sharif University of Technology
دکتر داور بقاعی
استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف
Davar Boghaei
Professor, chemistry college, Sharif University of Technology
دکتر یحیی تابش
استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: دانشکده علوم ریاضی
Yahya Tabesh
Professor, Faculty of Mathematical Sciences, Sharif University of Technology
Specialist: Faculty of Mathematical Sciences
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor, Chemical Engineering Department, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر حسن حاجی کاظمی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: سازه های بتن آرمه
Hasan Haji kazemi
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Reinforced concrete structures
دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholam Hossein Rahimi Sherbaf
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر یدالله سبوحی
استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف
Yadollah Saboohi
Professor, Institute of Energy Science and Technology, Sharif University of Technology
دکتر سعید سهراب پور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Saeed Sohrabpour
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر مجید صادق آذر
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
Majid Sadegh Azar
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
دکتر علی اکبر صالحی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Akbar Salehi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
دکتر محمدرضا عارف
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر محمود یعقوبی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Yaghoubi
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, University of Shirazu
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمدمهدی علیشاهی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Mehdi Ali shahi
Professor, University of Shirazu
Specialist: mechanical engineering
دکتر علی کاوه
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، مهندسی عمران
Ali Kaveh
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural engineering, Civil Engineering
دکتر محمد کرمانشاه
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: حمل و نقل
Mohammad Kermanshah
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Transportation
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor, Faculty of Literature, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی نقی مشایخی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Ali Naghi Mashyekhi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: System management
دکتر علی مقداری
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، کنترل و رباتیک
Ali Meghdari
Professor, Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, کنترل و رباتيک
دکتر رضا مکنون
استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی منابع آب، مهندسی محیط زیست، عمران -آب
Reza Maknoon
Professor, Faculty of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Water Resources Management, Water Resources Engineering, environmental engineering, Civil -Water
دکتر امیرهوشنگ مهریار
استاد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Amir Hooshang Mehryar
Professor of the Institute of Planning and Development, Sharif University of Technology
Specialist: Clinical Psychology
دکتر هادی ندیمی
استاد دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hadi Nadimi
Professor, School of Urbanism and Architecture, Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر محمدرضا اسلامی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، جامدات
Mohammad Reza Eslami
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering, solids
دکتر احمد ابریشم چی
استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت منابع آب، مهندسی عمران
Ahmad Abrishamchi
Professor, Faculty of Civil Engineeringذ, Sharif University of Technology
Specialist: Water resource management, Civil Engineering
دکتر همایون استکانچی
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سازه - زلزله
Homayoon E.Estekanchi
Associate Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Structures - earthquakes
دکتر محمدعلی برخورداری
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: سازه
Mohammad Ali Barkhordari
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Structure
دکتر حسین پورزاهدی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: حمل و نقل
Hossein Poor Zahedi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Transportation
دکتر مسعود تجریشی
دانشیار فتر مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی کمی و کیفی منابع آب- هیدرولیک- هیدرولوژی پردازش تصاویر ماهواره ای، مهندسی عمران-محیط زیست
Masoud Tajrishy
Associate Professor, Water and Environmental Studies, Sharif University of Technology
Specialist: Quantitative and qualitative management and planning of water resources - Hydraulics - Hydrology processing satellite imagery, Civil Engineering-Environment
دکتر ایوب ترکیان
دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Ayob Torkian
Associate Professor, Water and Energy Research Center, Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering
دکتر عباسعلی تسنیمی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: سازه و زلزله- بتن مسلح
Abas Ali Tasnimi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Structural and earthquake-reinforced concrete
دکتر محسن حائری
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی زلزله
Mohsen Haeri
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Earthquake engineering
دکتر امیررضا خویی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Amir Reza Khoei
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر فیاض رحیم زاده رفویی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: دینامیک سازه ها و کنترل_مهندسی زلزله- سازه- اندرکنش- ریاضیات پیش رفته
Fayaz Rahim Zadeh Rofooei
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Structural Dynamics and Control-Earthquake Engineering-Structural-Interaction-Advanced Mathematics
دکتر علی اکبر رمضانیان پور
استاد مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تکنولوژی بتنی- سازه و زلزله-مدیریت ساخت
Ali Akbar Ramezanian Pour
Professor, مهندسي عمران و محيط زيست, Amirkabir University of Technology
Specialist: Concrete-Structural Engineering & Earthquake-Manage Construction
دکتر سیدمهدی زهرایی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زلزله-کنترل سازه ها- بهسازی لرزه ای- کنترل ارتعاشات
Seyed Mehdi Zahrai
Professor, School of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Earthquake-control of structures - Seismic reconstruction - Vibration control
دکتر محمدمهدی سعادت پور
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Mehdi Saadat Pour
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر عیسی سلاجقه
استاد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Eisa Salajegheh
Professor, Technical College, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر ارسلان قهرمانی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ژئوتکنیک
Arsalan ghahremani
Professor, University of Shirazu
Specialist: geotechnic
دکتر محمد کارآموز
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران - هیدرولیک و مهندسی سیستم ها
Mohamad Karamouz
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering - Hydraulics and Systems Engineering
دکتر محمدتقی کاظمی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سازه-زلزله- بتن آرمه- طراحی لرزه ای
Mohammad Taghi Kazemi
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Structural-earthquake-Reinforced Concrete - Seismic Design
دکتر سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: ژئوتکنیک لرزه ای-راه و ترابری- ژئوتکنیک- دینامیک خاک
Seyyed Majdedin Mir Mohammad Hosseini
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Seismic geotechnical-road and transportation-Geotechnical-Soil dynamics
دکتر سیدشهاب الدین یثربی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک، خاک و پایه
Shahaboddin Yasrebi
Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Ph.D. of Geotechnical Engineering, Soil and Foundation
ویراستارفارسی
رزیتا رستخیز پایدار
رزیتا رستخیز پایدار
مدیر اجرایی
پریسا مروتی
پریسا مروتی
مدیرداخلی
دکتر پوران خیرمندی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Pouran Kheyrmandi
Sharif University of Technology
Specialist: Social Communication Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۱۲