درباره نشریه
ISSN:
2383-1383
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دکتر احسان پوراسماعیل
مدیر مسئول:
دکتر احسان پوراسماعیل
سردبیر:
دکتر نهله غروی نایینی
صندوق پستی:
9186-384
سایت اختصاصی:
www.jq1.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/16
صاحب امتیاز
دکتر احسان پوراسماعیل

Ehsan Pouresmaeil

مدیر مسئول
دکتر احسان پوراسماعیل

Ehsan Pouresmaeil

سردبیر
دکتر نهله غروی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nahleh Gharavi Naeeni
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: علوم قرآن و حديث
اعضای تحریریه
حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
حجت الاسلام دکتر سید رضا مودب
رئیس دانشکده الهیات
رشته تخصصی: الهیات - علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab

دکتر غلامحسین اعرابی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Gholam Hosein Arabi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر قاسم بستانی
دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ghasem Bostani
Associate Professor, Quran and Hadith Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی
استاد
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohamad Taghi Diari Bidgoli
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Ali Akbar Rabinattaj
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمد سعیدی مهر
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Saidimehr
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر نادعلی عاشوری تلوکی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nadali Ashoori Talouki
Associate Professor
Najafabad Branch, Islamic Azad University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر قاسم فائز
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ghasem Faez
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic literature
دکتر فتحیه فتاحی زاده
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathiyeh Fattahizadeh
Professor
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستارفارسی
دکتر علی ایمان پرست

ویراستار انگلیسی
حسین رسولی پور
حسین رسولی پور

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۹