درباره نشریه
ISSN:
2008-4560
eISSN:
2423-4516
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه هوافضا
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا نوابی
سردبیر:
دکتر رضا ابراهیمی
مدیرداخلی:
دکتر قاسم کاهه
تلفن:
021-88366045
دورنگار:
021-88366045
سایت اختصاصی:
jsst.ias.ir
نشانی:
تهران، میدان صنعت، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، بن بست هوافضا، پژوهشکده هوا فضا
صندوق پستی:
834-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/09
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا نوابی

Mohammad Reza Nawabi

سردبیر
دکتر رضا ابراهیمی
استاد مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Reza Ebrahimi
Professor, Aerospace Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
اعضای تحریریه
دکتر محمد طاهای ابدی
دانشیار پژوهشگاه هوافضا, وزارت علوم تحقیقات و فناوری
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Tahaye Abadi
Associate Professor Aerospace Research
Specialist: mechanical engineering
دکتر حسین بلندی
دانشیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: دکترای مهندس برق
Hossein Bolandi
Associate Professor Department of electrical engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Ph.D. Electrical Engineer
دکتر محسن بهرامی
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohsen Bahrami
Professor Faculty of Mechanics
Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر سید حسین پورتاکدوست
استاد تمام مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Seyed Hossein Pourtakdoust
Full Professor, Aerospace Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Aerospace Engineering
دکتر جعفر روشنیان
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: دکترای مهندسی هوافضا، دینامیک پرواز و کنترل
Jafar Roshanian
Professor Faculty of Aerospace Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Aerospace Engineering- Flight Dynamics and Control
محمد طیبی رهنی
استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک سیالات
Mohammad Taeibi Rahni

Specialist: Fluid Mechanics
دکتر محمد فرشچی
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا
Mohammad Farsh Chi
Professor Faculty of Aerospace Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, aerospace engineering
دکتر منصور کبگانیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک (روباتیک)
Mansour Kabganian
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering (Robotics)
دکتر مهران میرشمس
دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا، سیستم سامانه های فضایی (ماهواره ها)
Mehran Mir Shams
Associate Professor Faculty of Aerospace Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Aerospace engineering, space systems (satellites)
مدیرداخلی
دکتر قاسم کاهه
استادیار پژوهشگاه هوافضا, وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری، دانشگاه شریف
Ghasem Kaheh
Assistant Professor of Aerospace Research, Ministry of Science and Technology Research
Sharif University of Technology
Specialist: Computer Engineering, Computer Networking, Sharif University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۱