درباره نشریه
ISSN:
2008-4560
eISSN:
2423-4516
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن هوافضای ایران
مدیر مسئول:
دکتر فتح الله امی
سردبیر:
دکتر جعفر روشنیان
مدیرداخلی:
دکتر قاسم کاهه
تلفن:
021-88366045
دورنگار:
021-88366045
سایت اختصاصی:
jsst.ias.ir
نشانی:
تهران، میدان صنعت، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، بن بست هوافضا، پژوهشکده هوا فضا
صندوق پستی:
834-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/04
مدیر مسئول
دکتر فتح الله امی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: دکترای مهندسی مکانیک، گروه هوافضا
Fatollah Ommi
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Ph.D. in Mechanical Engineering, Aerospace Group
سردبیر
دکتر جعفر روشنیان
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: دکترای مهندسی هوافضا، دینامیک پرواز و کنترل
Jafar Roshanian
Professor Faculty of Aerospace Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Aerospace Engineering- Flight Dynamics and Control
اعضای تحریریه
دکتر محمد طاهای ابدی
دانشیار پژوهشگاه هوافضا, وزارت علوم تحقیقات و فناوری
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Tahaye Abadi
Associate Professor Aerospace Research
Specialist: mechanical engineering
دکتر حسین بلندی
دانشیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: دکترای مهندس برق
Hossein Bolandi
Associate Professor Department of electrical engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Ph.D. Electrical Engineer
دکتر محسن بهرامی
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohsen Bahrami
Professor Faculty of Mechanics
Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر سید حسین پورتاکدوست
استاد دانشکده مهندسی هوافض
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Seyyed Hossein Pour Tak Doust
Professor Faculty of Aerospace Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: aerospace engineering
دکتر جعفر روشنیان
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: دکترای مهندسی هوافضا، دینامیک پرواز و کنترل
Jafar Roshanian
Professor Faculty of Aerospace Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Aerospace Engineering- Flight Dynamics and Control
دکتر محمد طیبی رهنی
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک
Mohmmad Tayebi Rahni
Professor Faculty of Aerospace Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Aerospace Engineering, Computational Fluid Dynamics, the mechanic
دکتر محمد فرشچی
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا
Mohammad Farsh Chi
Professor Faculty of Aerospace Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, aerospace engineering
دکتر منصور کبگانیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک (روباتیک)
Mansour Kabganian
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering (Robotics)
دکتر مهران میرشمس
دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا، سیستم سامانه های فضایی (ماهواره ها)
Mehran Mir Shams
Associate Professor Faculty of Aerospace Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Aerospace engineering, space systems (satellites)
مدیرداخلی
دکتر قاسم کاهه
استادیار پژوهشگاه هوافضا, وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری، دانشگاه شریف
Ghasem Kaheh
Assistant Professor of Aerospace Research, Ministry of Science and Technology Research
Sharif University of Technology
Specialist: Computer Engineering, Computer Networking, Sharif University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۹