درباره نشریه
ISSN:
2008-4560
eISSN:
2423-4516
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن هوافضای ایران
مدیر مسئول:
دکتر فتح الله امی
سردبیر:
دکتر جعفر روشنیان
مدیرداخلی:
دکتر قاسم کاهه
تلفن:
021-88366045
دورنگار:
021-88366045
سایت اختصاصی:
jsst.ias.ir
نشانی:
تهران، میدان صنعت، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، بن بست هوافضا، پژوهشکده هوا فضا
صندوق پستی:
834-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/04
مدیر مسئول
فتح الله امی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: دکترای مهندسی مکانیک، گروه هوافضا
Fatollah Ommi
Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Ph.D. in Mechanical Engineering, Aerospace Group
سردبیر
جعفر روشنیان
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
رشته تخصصی: دکترای مهندسی هوافضا، دینامیک پرواز و کنترل
Jafar Roshanian
Professor, Faculty of Aerospace Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Aerospace Engineering- Flight Dynamics and Control
هیات تحریریه
دکتر محمد طاهای ابدی
محمد طاهای ابدی
دانشیار پژوهشگاه هوافضا, وزارت علوم تحقیقات و فناوری
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Tahaye Abadi
Associate Professor, Aerospace Research,
Specialist: mechanical engineering
حسین بلندی
دانشیار دانشکده مهندسی برق
رشته تخصصی: دکترای مهندس برق
Hossein Bolandi
Associate Professor, Department of electrical engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Ph.D. Electrical Engineer
محسن بهرامی
استاد دانشکده مکانیک
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohsen Bahrami
Professor, Faculty of Mechanics, Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
سیدحسین پورتاکدوست
استاد دانشکده مهندسی هوافض
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Seyyed Hossein Pour Tak Doust
Professor, Faculty of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: aerospace engineering
جعفر روشنیان
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
رشته تخصصی: دکترای مهندسی هوافضا، دینامیک پرواز و کنترل
Jafar Roshanian
Professor, Faculty of Aerospace Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Aerospace Engineering- Flight Dynamics and Control
محمد طیبی رهنی
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا، دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک
Mohmmad Tayebi Rahni
Professor, Faculty of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Aerospace Engineering, Computational Fluid Dynamics, the mechanic
محمد فرشچی
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا
Mohammad Farsh Chi
Professor, Faculty of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, aerospace engineering
دکتر منصور کبگانیان
منصور کبگانیان
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک (روباتیک)
Mansour Kabganian
Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering (Robotics)
مهران میرشمس
دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا، سیستم سامانه های فضایی (ماهواره ها)
Mehran Mir Shams
Associate Professor, Faculty of Aerospace Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Aerospace engineering, space systems (satellites)
مدیرداخلی
قاسم کاهه
استادیار پژوهشگاه هوافضا, وزارت علوم تحقیقات و فناوری
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری، دانشگاه شریف
Ghasem Kaheh
Assistant Professor of Aerospace Research, Ministry of Science and Technology Research, Sharif University of Technology
Specialist: Computer Engineering, Computer Networking, Sharif University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۸