درباره نشریه
ISSN:
2008-3963
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان (انجمن مهندسی شیمی ایران)
مدیر مسئول:
دکتر محمد رنجبر
سردبیر:
دکتر ابراهیم نوروزیان
مدیر اجرایی:
دکتر مهین شفیعی
مدیرداخلی:
دکتر ابراهیم نوروزیان
کارشناس:
سوزان سلاجقه
تلفن:
034-32133818
دورنگار:
034-32133818
سایت اختصاصی:
jsse.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، دانشگاه باهنر کرمان، پژوهشکده صنایع معدنی، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، ، کدپستی: 7616914111
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/07

نشریه علمی- پژوهشی "علوم و مهندسی جداسازی" حاصل فعالیت مشترک دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن مهندسی شیمی ایران است که باهدف کمک به توسعه فعالیت های پژوهشی و فراهم نمودن زمینه برای تبادل نظریه ها و اطلاعات علمی بین مراکز دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی منتشر می شود. محور های اصلی نشریه عبارتند از نظریه پردازی و طرح اصول بنیادی، نتایج تجربی و کاربردی روش های مختلف جدا سازی مواد که در صنایع شیمیایی، معدن و متالورژی، فرآوری و بازیابی مواد، محیط زیست، نفت، گاز و پتروشیمی و غیره کاربرد دارند. آثار مبتنی بر تحقیقات علمی پیشرفته در کلیه زمینه های علوم و مهندسی جداسازی مواد که تا کنون در مجله داخلی و خارجی دیگری به چاپ نرسیده باشند، در صورت تایید به چاپ می رسند.

مدیر مسئول
دکتر محمد رنجبر
محمد رنجبر
استاد
رشته تخصصی: فراوری و جداسازی مواد
Mohammad Ranjbar
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Processing and separation of materials
سردبیر
دکتر ابراهیم نوروزیان
ابراهیم نوروزیان
استاد
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ebrahim Noroozian
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Analytical Chemistry
هیات تحریریه
دکتر علی احمدی
علی احمدی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی معدن- فراوری
Ali Ahmadi
Associate Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Mining Engineering - Processing
محمدرضا احسانی
استاد
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی شیمی، جداسازی
Mohammad Reza Ehsani
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology, Chemical Engineering, Isolation
محمد پازوکی
استاد، پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: محیط زیست و بیو انرژی، فرآیند تخمیر، فن آوری آنزیم، بیوسنسور، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Mohammad Pazouki
Professor, Institute of Materials and Energy,
Specialist: Environment and Bioenergy, ermentation Processes, Enzyme Technology, Biosensor, Environmental Biotechnology
حسن پهلوان زاده
استاد
رشته تخصصی: Chemical Engineering، Isolation
Hasan Pahlavan Zadeh
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Isolation
دکتر محمد رنجبر
محمد رنجبر
استاد
رشته تخصصی: فراوری و جداسازی مواد
Mohammad Ranjbar
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Processing and separation of materials
سیدجلال الدین شایگان
استاد
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی، محیط زیست
Seyyed Jalaleddin Shayegan
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, Chemical Engineering, Environment
دکتر مهین شفیعی
مهین شفیعی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و نفت
Mahin Shaffie
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Chemical Engineering and Petroleum Engineering
فرهاد شهرکی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی،جداسازی
Farhad Shahraki
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Chemical Engineering, Isolation
دکتر امیر صرافی
امیر صرافی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، جداسازی
Amir Sarrafi
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Chemical Engineering, Isolation
محمود عبدالهی
استاد
رشته تخصصی: فراوری و جداسازی مواد، مهندسی معدن،فراوری مواد معدنی
Mahmood Abdollahi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Processing and separation of materials, Mining Engineering, Mineral Processing
دکتر محمدحسن فضائلی پور
محمدحسن فضائلی پور
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی- بیو تکنولورژی
Mohammad Hasan Fazaeli Poor
Professor, University of Yazd
Specialist: Chemical Engineering - Biotechnology
سیدسیاوش مدائنی
استاد
رشته تخصصی: علم و تکنولوژی غشاء، مهندسی شیمی، جداسازی
Seyed Siavash Madaeni
Professor, Razi University
Specialist: Membrane Science and Technology, Chemical Engineering, Isolation
علی مصطفوی
استاد
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ali Mostafavi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر ابراهیم نوروزیان
ابراهیم نوروزیان
استاد
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ebrahim Noroozian
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Analytical Chemistry
مدیر اجرایی
دکتر مهین شفیعی
مهین شفیعی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و نفت
Mahin Shaffie
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Chemical Engineering and Petroleum Engineering
مدیرداخلی
دکتر ابراهیم نوروزیان
ابراهیم نوروزیان
استاد
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ebrahim Noroozian
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Analytical Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۸