درباره نشریه
ISSN:
2008-6717
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسین ادریس
سردبیر:
دکتر فخرالدین اشرفی زاده
ویراستار انگلیسی:
بدری آدمی
تلفن:
031-33912787
دورنگار:
031-33912787
سایت اختصاصی:
www.surfacejournal.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، دفتر انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/29
مدیر مسئول
دکتر حسین ادریس
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، مهندسی سطح، آنالیز مواد
Hossein Edris
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineerin, Level engineering, material analysis
سردبیر
دکتر فخرالدین اشرفی زاده
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Fakhreddin Ashrafi Zadeh
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering
اعضای تحریریه
دکتر رضا شجاع رضوی
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Reza Shaje Razavi
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Materials Engineering
دکتر محمدرضا رحیمی پور
استاد تمام مهندسی مواد، کامپوزیت و نانو پودر، پژوهشکده سرامیک
پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Mohammad Reza Rahimipour
Full Professor, Materials Engineering, Composite and nano powder, Ceramic Department
Materials and Energy Research Center
Specialist: Materials Engineering
دکتر کوروش شیروانی
دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Koorosh Shirvani
Associate Professor of Iranian Scientific and Industrial Research Organization
Specialist: Materials Engineering
دکتر سعید رستگاری
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Saeed Rastegari
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Materials Engineering
دکتر بهنام لطفی
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Behnam Lotfi
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Materials Engineering
دکتر بهروز موحدی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Behrooz Movahedi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Materials Engineering
دکتر شاهین خامنه اصل
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Shahin Khameneh Asl
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Materials Engineering
دکتر احمد کیوانی
استادیار
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Ahmad Keyvani
Assistant Professor
Shahrekord University
Specialist: Materials Engineering
دکتر فخرالدین اشرفی زاده
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Fakhreddin Ashrafi Zadeh
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering
دکتر اعظم ایرجی زاد
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
Azam Irajizad
Professor Faculty of Physics
Sharif University of Technology
دکتر محمدابراهیم بحرالعلوم

دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: پوشش دهی، بیومواد
Mohammad Ebrahim Bahrololoom

University of Shirazu
Specialist: Coating, biomaterials
عبدالحمید جعفری
دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی مهندسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Jafari A H
Associate Professor, Department of Materials Science & Metallurgy
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر محمود حیدرزاده سهی
استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Mahmoud Heydarzadeh Sohi
Professor Faculty of Metallurgy and Materials Engineering
University of Tehran
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر علیرضا صبورروح اقدم
دانشیار دانشکده فنی مهندسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Ali Reza Sobor Roh Aghdam
Associate Professor Faculty of Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Materials Engineering
دکتر محمدحسین فتحی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Mohammad Hosein Fathi
Professor
Specialist: Materials Engineering
دکتر فرزاد محبوبی
دانشیار دانشکده مهندسی معدن و مواد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مواد و متالورژی
Farzad Mahboobi
Associate Professor Faculty of Mining and Materials Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Materials Engineering and Metallurgy
دکتر علیرضا مشفق
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مواد، نانوفیزیک و مواد نانوساختار ، سطح / رابط ، فوتوکاتالیز.، فیزیک
Ali Reza Moshfegh
Professor Faculty of Physics
Sharif University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Nanophysics and Nanostructured Materials, Surface/Interface, Photocatalysis, Physics
دکتر سید مهران نحوی
استادیار
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Seyyed Mehran Nahvi
Assistant Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering
ویراستار انگلیسی
بدری آدمی
بدری آدمی

Badri Adami

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۸