درباره نشریه
ISSN:
2008-6717
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسین ادریس
سردبیر:
دکتر فخرالدین اشرفی زاده
تلفن:
031-33912787
دورنگار:
031-33912787
سایت اختصاصی:
www.surfacejournal.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، دفتر انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/11
مدیر مسئول
حسین ادریس
استاد دانشکده مهندسی مواد
رشته تخصصی: مهندسی مواد، مهندسی سطح، آنالیز مواد
Hossein Edris
Professor, Faculty of Material Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineerin, Level engineering, material analysis
سردبیر
فخرالدین اشرفی زاده
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Fakhreddin Ashrafi Zadeh
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering
هیات تحریریه
رضا شجاع رضوی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Reza Shaje Razavi
Professor, Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Materials Engineering
محمدرضا رحیمی پور
استاد
Reza Rahimipour
Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Centre (MERC),
Specialist: Materials Engineering
کوروش شیروانی
دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Koorosh Shirvani
Associate Professor of Iranian Scientific and Industrial Research Organization,
Specialist: Materials Engineering
سعید رستگاری
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Saeed Rastegari
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Materials Engineering
بهنام لطفی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Behnam Lotfi
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Materials Engineering
بهروز موحدی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Behrooz Movahedi
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Materials Engineering
شاهین خامنه اصل
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Shahin Khameneh Asl
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Materials Engineering
احمد کیوانی
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Ahmad Keyvani
Assistant Professor, Shahrekord University
Specialist: Materials Engineering
فخرالدین اشرفی زاده
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Fakhreddin Ashrafi Zadeh
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering
اعظم ایرجی زاد
استاد دانشکده فیزیک
Azam Irajizad
Professor, Faculty of Physics, Sharif University of Technology
دکتر محمدابراهیم بحرالعلوم
محمدابراهیم بحرالعلوم
Mohammad Ebrahim Bahrololoom
University of Shirazu
عبدالحمید جعفری
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Abdolhamid Jafari
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Materials Engineering
محمود حیدرزاده سهی
استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Mahmoud Heydarzadeh Sohi
Professor, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, University of Tehran
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
علیرضا صبورروح اقدم
دانشیار دانشکده فنی مهندسی
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Ali Reza Sobor Roh Aghdam
Associate Professor, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Materials Engineering
محمدحسین فتحی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Mohammad Hosein Fathi
Professor,
Specialist: Materials Engineering
فرزاد محبوبی
دانشیار دانشکده مهندسی معدن و مواد
رشته تخصصی: مهندسی مواد و متالورژی
Farzad Mahboobi
Associate Professor, Faculty of Mining and Materials Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Materials Engineering and Metallurgy
علیرضا مشفق
استاد دانشکده فیزیک
رشته تخصصی: مهندسی مواد، نانوفیزیک و مواد نانوساختار ، سطح / رابط ، فوتوکاتالیز.، فیزیک
Ali Reza Moshfegh
Professor, Faculty of Physics, Sharif University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Nanophysics and Nanostructured Materials, Surface/Interface, Photocatalysis, Physics
سیدمهران نحوی
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Seyyed Mehran Nahvi
Assistant Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering
ویراستارفارسی
دکتر محمدحسن ادریسی
محمدحسن ادریسی
Mohammad Hasan Edrisi
ویراستار انگلیسی
بدری آدمی
بدری آدمی
Badri Adami
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۷