درباره نشریه
ISSN:
1735-6466
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
مدیر مسئول:
دکتر رضا کاظم نژاد
سردبیر:
دکتر اسماعیل فاتحی فر
مدیر اجرایی:
مهندس آزیتا برخورداری
مدیر اجرایی:
آرش عرب مارکده
ویراستار فارسی:
زهرا امینی ادیب
کارشناس اجرایی:
سیده بهاره موسوی
تلفن:
021-61638729
سایت اختصاصی:
www.farayandno.ir
نشانی:
تهران، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک 4، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، طبقه سوم، اتاق 355، دبیرخانه نشریه فرآیند نو
صندوق پستی:
3499-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/14
مدیر مسئول
دکتر رضا کاظم نژاد

سردبیر
دکتر اسماعیل فاتحی فر
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Esmaeel Fatehi Far
Professor Faculty of Chemical Engineering
Sahand University of Technology
Specialist: chemical engineering
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
استاد تمام مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، طراحی فرآیند
Mohammadreza Omidkhah Nasrin
Full Professor, Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: chemical engineering, Process Design
حبیب آل ابراهیم
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Habib Aleebrahim
professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
عباسعلی خدادادی

دکتر رامین کریم زاده
عضو هیئت علمی
دانشگاه تربیت مدرس
Ramin Karim Zadeh
Faculty member
Tarbiat Modares University
دکتر فریبرز رشیدی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Fariborz Rashidi
Professor
Amirkabir University of Technology
علیمراد رشیدی
استاد تمام مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات نانو فناوری
پژوهشگاه صنعت نفت
Alimorad Rashidi
Full Professor, chemical engineering, Nanotechnology research center
Research Institute of Petroleum Industry
مهران رضایی

Mehran Rezaei

دکتر مرتضی زیودار
استاد تمام مهندسی شیمی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: فرآیندهای جداسازی
Mortaza Zivdar
Full Professor, Chemical engineering
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Separation Processes
دکتر علی اکبر بابالو
استاد
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Akbar Babaluo
Professor
Sahand University of Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر تورج محمدی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Touraj Mohammadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: chemical engineering
ویراستار فارسی
زهرا امینی ادیب
زهرا امینی ادیب
کارشناس پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
Zahra Amini Adib
Research and Technology Specialist of National Iranian Oil Refining and Distribution Company
مدیر اجرایی
مهندس آزیتا برخورداری

رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Azita Bar Khordari

Specialist: chemical engineering
آرش عرب مارکده

کارشناس اجرایی
سیده بهاره موسوی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۱۱