درباره نشریه
ISSN:
2345-4237
eISSN:
2645-8063
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن هیدرولیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر مسعود منتظری نمین
سردبیر:
دکتر محمود شفاعی بجستان
مدیرداخلی:
دکتر امیر صمدی
تلفن:
021-82883998
دورنگار:
021-82883998
سایت اختصاصی:
jhyd.iha.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران و محیط زیست، بلوک 6، طبقه 6 غربی، دفتر مجله هیدرولیک
تلفن همراه:
09101721733
صندوق پستی:
117-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/21
مدیر مسئول
دکتر مسعود منتظری نمین
استادیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هیدرولیک و محیط زیست
Massoud Montazeri Namin
Assistant Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Hydraulic and environmental
ویراستار انگلیسی
دکتر سید حسین مهاجری
استادیار گروه مهندسی عمران
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: عمران- آب
Seyed Hossein Mohajeri
Assistant Professor Department of Civil Engineering
Kharazmi University
Specialist: Civil - water
دکتر رضا براتی
گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
رشته تخصصی: مهندسی هیدرولیک و منابع آب
Reza Barati
Applied Research Group of Khorasan Razavi Regional Water Company
Specialist: Hydraulic engineering and water resources
سردبیر
دکتر محمود شفاعی بجستان
استاد دانشکده مهندسی آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران آب، مهندسی آبیاری و زهکشی، سازه های آبی
Mahmood Shafai Bejestan
Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University
Specialist: Civil-Water Engineering, Irrigation and Drainage Engineering, Marine structures
اعضای تحریریه
دکتر سید علی ایوب زاده
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران - مهندسی آب
Seyed Ali Ayyoub Zadeh
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Eng.- Water Eng.
دکتر سید محمدعلی بنی هاشمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سازه های هیدرولیکی
Sayyed Mohammad Ali Bani Hashemi
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: hydraulic structures
دکتر مجتبی صانعی
دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: مهندسی عمران - سازه های آبی
Mojtaba Sanei
Associate Professor of Soil Conservation and Watershed Management Soil Conservation and Watershed Management Research Institute
Specialist: Civil Engineering - Aquatic Structures
دکتر عبدالرضا کبیری سامانی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی هیدرولیک
Abdol Reza Kabiri Samani
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Hydraulic engineering
دکتر مهدی یاسی
دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی رودخانه
Mehdi Yasi
Associate Professor Department of Irrigation and Rehabilitation
University of Tehran
Specialist: River Engineering
دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor Department of Civil and Environmental Engineering
University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
ویراستارفارسی
لیلا صمدی

دانشگاه تربیت مدرس
Leila Samadi

Tarbiat Modares University
مدیرداخلی
دکتر امیر صمدی
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: سازه های آبی
Amir Samadi
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Marine structures
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۸