درباره نشریه
ISSN:
2345-4237
eISSN:
2645-8063
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن هیدرولیک ایران
مدیر مسئول:
جواد احدیان
سردبیر:
دکتر محمود شفاعی بجستان
مدیرداخلی:
دکتر امیر صمدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر سید حسین مهاجری
ویراستار انگلیسی:
دکتر رضا براتی
سایت اختصاصی:
jhyd.iha.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، پلاک 54، طبقه فوقانی فروشگاه انتشارات دانشگاه تهران، طبقه اول، واحد اول ، کدپستی: 1417963995
تلفن همراه:
09101721733
صندوق پستی:
117-14115
تلفن:
021-66950483
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/25
مدیر مسئول
جواد احدیان
دانشیار مهندسی آب و محیط زیست
دانشگاه شهید چمران اهواز
Javad Ahadiyan
Associate Professor, Hydraulic Stractures
Shahid Chamram University Of Ahvaz
سردبیر
دکتر محمود شفاعی بجستان
استاد سازه های آبی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران آب، مهندسی آبیاری و زهکشی، سازه های آبی
Mahmood Shafai Bejestan
Professor, Water structures
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil-Water Engineering, Irrigation and Drainage Engineering, Marine structures
اعضای تحریریه
دکتر سید علی ایوب زاده
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران - مهندسی آب
Seyed Ali Ayyoub Zadeh
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Eng.- Water Eng.
دکتر سید محمدعلی بنی هاشمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سازه های هیدرولیکی
Sayyed Mohammad Ali Bani Hashemi
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: hydraulic structures
دکتر مجتبی صانعی
دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران - سازه های آبی
Mojtaba Saneie
Associate Professor, soil conservation and watershed management research institute
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
Specialist: Civil Engineering - Aquatic Structures
دکتر عبدالرضا کبیری سامانی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی هیدرولیک
Abdol Reza Kabiri Samani
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Hydraulic engineering
دکتر مهدی یاسی
دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی رودخانه
Mehdi Yasi
Associate Professor Department of Irrigation and Rehabilitation
University of Tehran
Specialist: River Engineering
دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor Department of Civil and Environmental Engineering
University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
ویراستار انگلیسی
دکتر سید حسین مهاجری
استادیار گروه مهندسی عمران
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: عمران- آب
Seyed Hossein Mohajeri
Assistant Professor Department of Civil Engineering
Kharazmi University
Specialist: Civil - water
دکتر رضا براتی
گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
رشته تخصصی: مهندسی هیدرولیک و منابع آب
Reza Barati
Applied Research Group of Khorasan Razavi Regional Water Company
Specialist: Hydraulic engineering and water resources
مدیرداخلی
دکتر امیر صمدی
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: سازه های آبی
Amir Samadi
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Marine structures
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۶