درباره نشریه
ISSN:
1735-1669
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مدیر مسئول:
دکتر محمدکاظم جعفری
سردبیر:
دکتر محمد تاتار
مدیر اجرایی:
سید محمد سیاوشان
تلفن:
021-22834279
دورنگار:
021-22834279
سایت اختصاصی:
www.jsee.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید دکتر لواسانی (فرمانیه) ، دیباجی شمالی، خیابان ارغوان، پلاک 21
صندوق پستی:
19395-3913
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/16
مدیر مسئول
دکتر محمدکاظم جعفری
استاد
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Mohammad Kazem Jafari
Professor
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
سردبیر
دکتر محمد تاتار
دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Tatar
Associate Professor International Institute of Seismology and Earthquake Engineering
Specialist: Geophysics
اعضای تحریریه
Keith Priestley

دکتر محمدحسن بازیار
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی ژئوتکنیک / زلزله
Mohammad Hassan Baziar
Professor School of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil and Environmental Engineering, Geotechnical/ Earthquke Engineering
دکتر سید مهدی زهرایی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زلزله-کنترل سازه ها- بهسازی لرزه ای- کنترل ارتعاشات
Seyed Mehdi Zahrai
Professor School of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Earthquake-control of structures - Seismic reconstruction - Vibration control
دکتر علی لشکری

Ali Lashkari

دکتر مهدی زارع
استاد تمام زلزله شناسی مهندسی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: زلزله ، زلزله شناسی ، زلزله شناسی مهندسی، مدیریت بحران ، سوانح طبیعی
Mehdi Zare
Full Professor, Engineering Seismology
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Engineering Seismology
دکتر ناصر حافظی مقدس
هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Naser hafezi moghaddas
Academic staff
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geological engineering
دکتر حمید زعفرانی
دکتر حمید زعفرانی

Hamid Zaferni

دکتر خلیل متقی

دکتر فرهاد بهنام فر
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
امید بهار
امید بهار

دکتر یاسر جعفریان

دکتر بهنود گنجوی

Behnoud Ganjavi

Giuliano F.Panza
Giuliano F.Panza
, ICTP and University of Trieste, Italy
دکتر ناصر خاجی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی لرزه شناسی
Naser khaji
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Seismology Engineering
دکتر فرج الله عسکری
دانشیار ژئوتکنیک
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک
Faradjollah Askari
Associate Professor, Geotechnic
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Ph.D. of Geotechnical Engineering
دکتر مرتضی بسطامی
دانشیار
انجمن مهندسی سازه ایران
رشته تخصصی: مهندسی زلزله
Morteza Bastami
Associate Professor
Specialist: Earthquake engineering
دکتر عبدالرضا قدس
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Abdolreza Ghods
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Geophysics
دکتر بابک منصوری
دانشیار
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Babak Mansouri
Associate Professor
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
دکتر کامبد امینی حسینی
دانشیار
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Kambod Amini Hosseini
Associate Professor
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Geological engineering
مدیر اجرایی
سید محمد سیاوشان

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Mohammad Siavoshan

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۶