درباره نشریه
ISSN:
1735-0522
eISSN:
2383-3874
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و صنعت ایران
سردبیر:
دکتر محمدحسن بازیار
تلفن:
021-77240273
دورنگار:
021-77240273
سایت اختصاصی:
www.springer.com/engineering/civil+engineering/journal/40999
نشانی:
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، درب استادیوم ورزشی، پژوهشکده خودرو، طبقه اول، معاونت پژوهش و فناوری
تاریخ به‌روزآوری: 1399/09/29
سردبیر
دکتر محمدحسن بازیار
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی ژئوتکنیک / زلزله
Mohammad Hassan Baziar
Professor School of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil and Environmental Engineering, Geotechnical/ Earthquke Engineering
اعضای تحریریه
دکتر امیر اعتمادشهیدی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
Amir Etemad Shahidi
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر غلامرضا قدرتی امیری
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه - زمین لرزه
Gholam Reza Ghodrati Amiri
Professor School of Civil Engineering,Iran University of Science and Technology
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil Engineering, Structures - Earthquakes
دکتر محمدحسن بازیار
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی ژئوتکنیک / زلزله
Mohammad Hassan Baziar
Professor School of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil and Environmental Engineering, Geotechnical/ Earthquke Engineering
Barry Clarke
Barry Clarke
Professor
دکتر ابراهیم جباری
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مکانیک انتقال رسوب، هیدرودینامیک پیشرفته
Ebrahim Jabbari
Professor
Iran University of Science and Technology
Steven L Mc Cabe
Steven L Mc Cabe
Professor
دکتر علیرضا رهایی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Ali Reza Rahai
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Structures and earthquakes
دکتر فیاض رحیم زاده رفویی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: ریاضیات پیش رفته، اندرکنش، سازه، دینامیک سازه ها و کنترل، مهندسی زلزله
Fayaz Rahim Zadeh Rofooei
Professor Faculty of Civil Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Advanced Mathematics, Structural Dynamics and Control, Earthquake Engineerin
دکتر محمد رئوف
دکتر محمد رئوف
استاد
Mohammad Raouf
Professor
Ikuo Towhata
Ikuo Towhata
Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۹۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۸