درباره نشریه
ISSN:
1735-8272
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی صنایع ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا امین ناصری
سردبیر:
دکتر احمد ماکویی
ویراستار انگلیسی:
سمیه مولایی
تلفن:
021-81032317
021-81032318
دورنگار:
021-81032317
021-81032318
سایت اختصاصی:
www.jise.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان، نبش خیابان آبان شمالی، ساختمان علامه طباطبایی، طبقه سوم، اتاق 304
صندوق پستی:
435-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/23
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا امین ناصری
استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Reza Amin Naseri
Professor Faculty of Industrial Engineering and Systems
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Engineering
سردبیر
دکتر احمد ماکویی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طرح تولید، تحقیق در عملیات
Ahmad Makui
Professor, school of industrial engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Engineering, Production Planning, Operations Research
اعضای تحریریه
دکتر میرمهدی سیداصفهانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mir Mehdi Seyed Esfahani
Professor Faculty of Industrial Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Reliability
دکتر سید محمد معطرحسینی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyed Mohammad Moattar Hosseini
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Industrial Engineering
دکتر محمد مدرس یزدی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات، مهندسی صنایع، مهندسی،علوم کامپیوتر، مهندسی شیمی
Mohammad Modarres Yazdi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Operation Research, Engineering, Computer Science, Chemical Engineering
دکتر هاشم محلوجی

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Hashem Mahlooji

Sharif University of Technology
Specialist: Industrial Engineering
دکتر رسول نورالسناء
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: کنترل کیفیت، آمار کابردی
Rasoul Noorossana
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quality Control, Applied Statistics
دکتر سید تقی اخوان نیاکی
استاد تمام مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Taghi Akhavan Niaki
Full Professor, Industrial Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر محمد اقدسی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی تولید، سیستم های تولید و TQM، مهندسی صنایع
Mohammad Aghdasi
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering and Systems
Tarbiat Modares University
Specialist: Production planning, Production Systems and TQM, industrial engineering
دکتر محمدرضا اکبری جوکار
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت زنجیره عرضه ، لجستیک ، برنامه ریزی و طراحی تسهیلات
Mohammad Reza Akbari Jokar
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Industrial Engineering, Supply chain management, logistics, planning and designing facilities
دکتر حمید شهریاری
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی سیستم ها
Hamid Shahriari
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: systems engineering
ویراستار انگلیسی
سمیه مولایی
سمیه مولایی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۸