درباره نشریه
ISSN:
2010-2011
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی معین
سردبیر:
دکتر داریوش فرهود
تلفن:
021-88908447
021-88909784
سایت اختصاصی:
www.ethicsjournal.ir
نشانی:
تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتماد زاده، خیابان گردآفربد (روبروی دژبان مرکز) ، پلاک 18، طبقه سوم، ، کدپستی: 1411845531
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/06
مدیر مسئول
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor Immunology, Asthma and Allergy Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
سردبیر
دکتر داریوش فرهود
استاد گروه ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Daryoush Farhood
Professor Department of Genetics
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Genetic Medicine
اعضای تحریریه
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر سید ضیاءالدین تابعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی، هماتولوژی، پاتولوژی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics, hematology, pathology
دکتر محمد توکل
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Tavakol
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر هادی خانیکی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر رضا داوری اردکانی
دکتر رضا داوری اردکانی
رییس
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
Reza Davari Ardakani
President
Academy Of Sciences Of Iran
دکتر سعید سمنانیان
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Saeed Semnanian
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر محمدحسین صنعتی

Mohammad Hossein Sanati

دکتر داریوش فرهود
استاد گروه ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Daryoush Farhood
Professor Department of Genetics
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Genetic Medicine
دکتر محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor Endocrinology and Metabolism Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor Immunology, Asthma and Allergy Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
دکتر جعفر میلی منفرد
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: قدرت
Jafar Meili Monfared
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: the power
ویراستار انگلیسی
محمد خان احمدی
محمد خان احمدی

Mohammad Khan Ahmadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۱