درباره نشریه
ISSN:
2010-2011
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی معین
سردبیر:
دکتر داریوش فرهود
مدیر اجرایی:
محبوبه آطاهریان
مدیرداخلی:
دکتر مریم مالمیر
ویراستار انگلیسی:
محمد خان احمدی
تلفن:
021-66580217
سایت اختصاصی:
www.ethicsjournal.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، نصرت غربی، پلاک 56، واحد 2
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/20
مدیر مسئول
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor Immunology, Asthma and Allergy Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
سردبیر
دکتر داریوش فرهود
استاد گروه ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Daryoush Farhood
Professor Department of Genetics
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Genetic Medicine
اعضای تحریریه
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر سید ضیاءالدین تابعی
استاد گروه اخلاق پزشکی-گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی، هماتولوژی، پاتولوژی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, medical ethics-pathology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics, hematology, pathology
دکتر محمد توکل
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Tavakol
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر هادی خانیکی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر رضا داوری اردکانی
دکتر رضا داوری اردکانی
رییس
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
Reza Davari Ardakani
President
Academy Of Sciences Of Iran
دکتر سعید سمنانیان
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Saeed Semnanian
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر محمدحسین صنعتی

Mohammad Hossein Sanati

دکتر داریوش فرهود
استاد گروه ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Daryoush Farhood
Professor Department of Genetics
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Genetic Medicine
دکتر باقر لاریجانی
استاد تمام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bagher Larijani
Full Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology Metabolism Clinical Sciences Institute
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor Immunology, Asthma and Allergy Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
دکتر جعفر میلی منفرد
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: قدرت
Jafar Meili Monfared
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: the power
ویراستار انگلیسی
محمد خان احمدی

Mohammad Khanahmadi

مدیر اجرایی
محبوبه آطاهریان
محبوبه آطاهریان

مدیرداخلی
دکتر مریم مالمیر
ریاست مرکز روانشناسی و توانبخشی لوتوس و عضو هییت مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
Maryam Malmir

Specialist: psychology of exceptional children
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۶۱