درباره نشریه
ISSN:
2383-1324
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
مدیر مسئول:
دکتر فریبرز درتاج
سردبیر:
دکتر فریبرز درتاج
مدیر اجرایی:
دکتر افسانه لطفی عظیمی
صفحه آرا:
راضیه مردی
تلفن:
021-81032206
دورنگار:
021-81032206
سایت اختصاصی:
www.jiera.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان شهید عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 204
تلفن همراه:
09197731877
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/26
مدیر مسئول
دکتر فریبرز درتاج
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
مدیر اجرایی
دکتر افسانه لطفی عظیمی
استادیار واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Afsaneh Latifi Azimi
Assistant Professor, South Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
سردبیر
دکتر فریبرز درتاج
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
هیات تحریریه
دکتر فاطمه قائمی
دانشیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
Fatemeh Ghaemi
Associate Professor,
دکتر علی دلاور
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر کوروش پرند
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Kurosh Parand
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: applied mathematics
دکتر محمد توکل
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Tavakol
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر فاطمه کاتب
دانشیار
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Fatemeh Kateb
Associate Professor,
Specialist: Art research
دکتر فریبرز درتاج
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر محمدحسن پرداختچی
استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش
Mohamad Hassan Pardakhtchi
Professor, Department of Educational Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Education Management, Educational management and curriculum planning, Education
دکتر علیرضا کیامنش
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روش تحقیق و ارزشیابی
Ali Reza Kiamanesh
Professor, Kharazmi University
Specialist: Research methodology and evaluation
کامران محمدخانی
دانشیار واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Kamran Mohammad Khani
Associate Professor, science and research unite, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Higher Education Management
ویراستارفارسی
فریده محسنی هنجنی
فریده محسنی هنجنی
صفحه آرا
راضیه مردی
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Razieh Mardi
Masters, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۱