درباره نشریه
ISSN:
2383-1324
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
مدیر مسئول:
دکتر فریبرز درتاج
سردبیر:
دکتر فریبرز درتاج
مدیر اجرایی:
دکتر افسانه لطفی عظیمی
ویراستار فارسی:
فریده محسنی هنجنی
صفحه آرا:
راضیه مردی
تلفن:
021-81032206
دورنگار:
021-81032206
سایت اختصاصی:
www.jiera.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان شهید عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 204
تلفن همراه:
09197731877
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/02
مدیر مسئول
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
سردبیر
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
اعضای تحریریه
دکتر فاطمه قائمی
دانشیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
Fatemeh Ghaemi
Associate Professor
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر کوروش پرند
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Kurosh Parand
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: applied mathematics
دکتر محمد توکل
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Tavakol
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر فاطمه کاتب
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Fatemeh Kateb
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Art research
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر محمدحسن پرداختچی
استاد گروه علوم تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش
Mohamad Hassan Pardakhtchi
Professor Department of Educational Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Education Management, Educational management and curriculum planning, Education
دکتر علیرضا کیامنش
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روش تحقیق و ارزشیابی
Ali Reza Kiamanesh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Research methodology and evaluation
کامران محمدخانی
دانشیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Kamran Mohammad Khani
Associate Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Higher Education Management
ویراستار فارسی
فریده محسنی هنجنی
فریده محسنی هنجنی

صفحه آرا
راضیه مردی
کارشناسی ارشد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Razieh Mardi
Masters
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information Science and Science
مدیر اجرایی
دکتر افسانه لطفی عظیمی
استادیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Afsaneh Latifi Azimi
Assistant Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۳