درباره نشریه
ISSN:
2008-8345
eISSN:
2538-3752
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
مدیر مسئول:
دکتر ایرج گودرزنیا
سردبیر:
دکتر علی خاکی صدیق
دبیراجرایی:
دکتر مهدی علیاری شوره دلی
تلفن:
021-81032223
دورنگار:
021-81032223
سایت اختصاصی:
joc.kntu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان دکتر شریعتی، پل سیدخندان، دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی:
3595-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/24
مدیر مسئول
دکتر ایرج گودرزنیا
دکتر ایرج گودرزنیا

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Iraj Goodarznia

Khaje Nasir Toosi University of Technology
سردبیر
دکتر علی خاکی صدیق
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق
Ali Khaki Sedigh
Professor Department of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Control, electrical engineering
اعضای تحریریه
دکتر علی خاکی صدیق
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق
Ali Khaki Sedigh
Professor Department of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Control, electrical engineering
دکتر ایرج گودرزنیا
دکتر ایرج گودرزنیا

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Iraj Goodarznia

Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر حمید خالوزاده
استاد گروه سیستم های و مهندسی کنترل
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Hamid Khaloo Zadeh
Professor Department of Systems and Control Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر پرویز جبه دارمارالانی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق
Parviz Jabbeh Dar Maralani
Professor School of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Electrical and Electronics Engineering
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل و سیستمهای دینامیکی، مهنسی مکانیک، کنترل
Ali Ghaffari
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Controls and Dynamic Systems, Mechanical Engineering, Control
دکتر حمیدرضا مومنی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کنترل
Hamid Reza Momeni
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Control
دکتر سید کمال الدین نیک روش
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق - کنترل
Kamaleddin Nik Ravesh
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical control engineering
دکتر مسعود شفیعی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
دکتر بهزاد مشیری
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل | فناوری اطلاعات | هوش ماشین و رباتیک
Behzad Moshiri
Professor School of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Control Information Technology Machine Intelligence and Robotics
دبیراجرایی
دکتر مهدی علیاری شوره دلی
استادیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مکاترونیک
Mehdi Aliyari Shoorehdeli
Assistant Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Mechatronics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۰