درباره نشریه
ISSN:
2251-8428
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن حسابداری ایران
مدیر مسئول:
دکتر علی ثقفی
سردبیر:
دکتر علی ثقفی
مدیر اجرایی:
مریم اصغرزاده
تلفن:
021-88051341
021-44844705
دورنگار:
021-88051341
021-44844705
سایت اختصاصی:
www.iaaaar.com
نشانی:
تهران، نیایش غرب، جنت آباد شمالی، گلستان شرقی، پلاک 84، ، کدپستی: 1477917343
صندوق پستی:
9554-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/03
مدیر مسئول
علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor, Faculty of Management, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
سردبیر
علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor, Faculty of Management, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
هیات تحریریه
دکتر ناصر پرتوی
ناصر پرتوی
دانشیار
Naser Partovi
Associate Professor,
علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor, Faculty of Management, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
محمد نمازی
استاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Professor, Faculty of Economics Management and Social Sciences, University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
ویدا مجتهدزاده
استاد دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: حسابداری
Vida Mojtahedzadeh
Professor, University of Alzahra
Specialist: Accounting
دکتر علی اکبر عرب مازار
علی اکبر عرب مازار
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد علم سیستم ها
Ali Akbar Arabئazar
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Economics of Systems Science
احمد جعفری صمیمی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi
Professor, Faculty of Economics, University of Mazandaran
Specialist: Economy
دکتر سیدحسین علوی طبری
سیدحسین علوی طبری
دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: حسابداری
Seyyed Hosein Alavi Tabari
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: accounting
غلامحسین اسدی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مالی
Gholam Hossein Asadi
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Financial
مدیر اجرایی
مریم اصغرزاده
مریم اصغرزاده
Maryam Asgharzadeh
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۶