درباره نشریه
ISSN:
2251-8428
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن حسابداری ایران
مدیر مسئول:
دکتر علی ثقفی
سردبیر:
دکتر علی ثقفی
مدیر اجرایی:
مریم اصغرزاده
تلفن:
021-88051341
021-22227221
دورنگار:
021-22227221
سایت اختصاصی:
www.iaaaar.com
صندوق پستی:
9554-15875
نشانی:
تهران، میرداماد، نرسیده به میدان محسنی، خیابان حصاری، نبش کوچه دهم، پلاک 34 ، کدپستی: 1547733911
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/10
مدیر مسئول
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor Faculty of Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
سردبیر
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor Faculty of Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
اعضای تحریریه
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor Faculty of Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
دکتر محمد نمازی
استاد تمام حسابداری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Full Professor, Accounting
University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
دکتر ویدا مجتهدزاده
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Vida Mojtahedzadeh
Professor
University of Alzahra
Specialist: Accounting
دکتر علی اکبر عرب مازار
استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد علم سیستم ها
Ali Akbar Arabئazar
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Economics of Systems Science
دکتر احمد جعفری صمیمی
استاد اقتصاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi
Professor, Economics
University of Mazandaran
Specialist: Economics
دکتر سید حسین علوی طبری
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Seyyed Hosein Alavi Tabari
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: accounting
دکتر غلامحسین اسدی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مالی
Gholam Hossein Asadi
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Financial
مدیر اجرایی
مریم اصغرزاده
مریم اصغرزاده

Maryam Asgharzadeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۰