درباره نشریه
ISSN:
2008-9198
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع (مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی)
مدیر مسئول:
احمد بیطرف
سردبیر:
دکتر علی محمد احمدوند
جانشین سردبیر:
دکتر حسین غفاری
مدیر اجرایی:
مهندس عزیزالله طبرزدی
کارشناس:
مهندس سید احمد میرلوی موسوی
تلفن:
021-88369754
دورنگار:
021-88369740
سایت اختصاصی:
scmj.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، خیابان خوردین، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش خیابان پنجم، مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی، ، کدپستی: 1466641167
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/13
مدیر مسئول
احمد بیطرف

Ahmad Bitaraf

سردبیر
دکتر علی محمد احمدوند
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ali Mohammad Ahmadvand
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
جانشین سردبیر
دکتر حسین غفاری
استادیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره تامین
Hossein Ghaffari Touran
Assistant Professor, Faculty of Management and Strategic Planning
Imam Hossein University
Specialist: Industrial Engineering - Logistics and Supply Chain
اعضای تحریریه
دکتر محمدمهدی نصیری خونساری
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Mehdi Nasiri Khonsari
Associate Professor, School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: industrial engineering
دکتر مهدی سیف برقی
دانشیار رشته مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
Mehdi Seifbarghy
Associate Professor, Department of Industrial Enginerring
University of Alzahra
Specialist: Industrial Engineering Logistics and Supply Chain Managament
دکتر مصطفی ستاک
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mostafa Setak
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر محسن شیخ سجادیه
استادیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohsen Sheikh Sajjadieh
Assistant Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر سید محمدتقی فاطمی قمی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر عزیزالله معماریانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، برنامه ریزی ریاضی و تکینک های تصمیم گیری چندمعیاره
Azizollah Memariani
Professor Kharazmi University ،Faculty of Industrial Engineering
Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
دکتر علی محمد احمدوند
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ali Mohammad Ahmadvand
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
دکتر بهروز کریمی
استاد گروه مهندسی صنایع و مدیریت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Behrooz Karimi
Professor Department of Industrial Engineering & Management Systems
Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر مسعود مصدق خواه
دانشیار دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Masoud Mosadegh khah
Associate Professor Faculty of Engineering and Engineering
Imam Hossein University
Specialist: industrial engineering
دکتر ابراهیم تیموری
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ebrahim Teymouri
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر کامران شهانقی
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Kamran Shaha Naghi
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر اردشیر احمدی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ardeshir Ahmadi
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: industrial engineering
مدیر اجرایی
مهندس عزیزالله طبرزدی

کارشناس
مهندس سید احمد میرلوی موسوی
مهندس سید احمد میرلوی موسوی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۸