درباره نشریه
ISSN:
2008-9198
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین (مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی)
مدیر مسئول:
مهندس کاظم معتمدی فر
سردبیر:
دکتر بهروز کریمی
مدیر اجرایی:
دکتر حسین غفاری توران
صفحه آرا:
بهزاد مرادی ساران
کارشناس:
مهندس حبیب بدلی
تلفن:
021-88369754
دورنگار:
021-88369740
سایت اختصاصی:
scmj.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، خیابان خوردین، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش خیابان پنجم، مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی، ، کدپستی: 1466641167
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/15
مدیر مسئول
مهندس کاظم معتمدی فر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Kazem Motamedi Far
Specialist: industrial engineering
سردبیر
دکتر بهروز کریمی
استاد گروه مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Behrooz Karimi
Professor, Department of Industrial Engineering & Management Systems, Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
هیات تحریریه
دکتر محمدمهدی نصیری خونساری
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Mehdi Nasiri khonsari
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: industrial engineering
دکتر مهدی سیف برقی
دانشیار واحد قزوین دانشگاه آزاد اسلامی
Mehdi Seifbarghy
Associate Professor, Qazvin Unit, Branch, Islamic Azad University
دکتر مصطفی ستاک
دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mostafa Setak
Associate Professor, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر محسن شیخ سجادیه
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohsen Sheikh Sajjadieh
Assistant Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر عزیزالله معماریانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، برنامه ریزی ریاضی و تکینک های تصمیم گیری چندمعیاره
Azizollah Memariani
Professor, Kharazmi University ،Faculty of Industrial Engineering, Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
دکتر علی محمد احمدوند
استاد دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ali Mohammad Ahmadvand
Professor, Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
دکتر بهروز کریمی
استاد گروه مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Behrooz Karimi
Professor, Department of Industrial Engineering & Management Systems, Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر مسعود مصدق خواه
دانشیار دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Masoud Mosadegh khah
Associate Professor, Faculty of Engineering and Engineering, Imam Hossein University
Specialist: industrial engineering
دکتر ابراهیم تیموری
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ebrahim Teymouri
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر کامران شهانقی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Kamran Shaha Naghi
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر اردشیر احمدی
دانشیار دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ardeshir Ahmadi
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: industrial engineering
ویراستارفارسی
بهزاد مرادی ساران
کارشناس خدمات علمی و اطلاع رسانی
رشته تخصصی: کتابداری
Beh Zad Moradi saran
Expert of Scientific and Information Services,
Specialist: Librarianship
صفحه آرا
بهزاد مرادی ساران
کارشناس خدمات علمی و اطلاع رسانی
رشته تخصصی: کتابداری
Beh Zad Moradi saran
Expert of Scientific and Information Services,
Specialist: Librarianship
مدیر اجرایی
دکتر حسین غفاری توران
مدیر مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی گروه پژوهشی آماد و زنجیره تآمین
رشته تخصصی: مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره تامین
Hosein Ghaffari Touran
Director of the Center for Logistics Studies and Research, Department of Research and Technology,
Specialist: Industrial Engineering - Logistics and Supply Chain
کارشناس
مهندس حبیب بدلی
کارشناس کمیته آمار
رشته تخصصی: مهندسی لجستیک و زنجیره تآمین
Habib Badali
Expert of the statistics committee,
Specialist: Logistics Engineering and Chain of TIMING
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۹