درباره نشریه
ISSN:
2008-2266
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده کارآفرینی)
مدیر مسئول:
جهانگیر یداللهی فارسی
سردبیر:
دکتر کامبیز طالبی
دبیر تحریریه:
حسین مقیمی اسفندآبادی
مدیرداخلی:
سوده قوامی
ویراستار فارسی:
سیما صراف
تلفن:
021-88225004
021-61119241
دورنگار:
021-88339098
سایت اختصاصی:
jed.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید قرشی مقدم، دانشکده کارآفرینی، اتاق 38
صندوق پستی:
6448-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/06
مدیر مسئول
جهانگیر یداللهی فارسی

سردبیر
دکتر کامبیز طالبی

رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Kambiz Talebi

Specialist: Industrial Management
دبیر تحریریه
حسین مقیمی اسفندآبادی
حسین مقیمی اسفندآبادی

اعضای تحریریه
دکتر عبدالله صوفی
دانشگاه ویسکانسین، پلاتویل (آمریکا)
Abdollaah Soofi

دکتر کرامت الله زیاری
استاد تمام برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی وبرنامه ریزی، دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah Ziari
Full Professor, Urban Planning, Department of Geography and Planning , faculty of Geography,
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مجتبی امیری
دانشیار گروه رهبری و سرمایه انسانی دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی دانشکدگان مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، رفتار سازمانی
Mojtaba Amiri
Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: governmental management, organizational behavior
دکتر محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor Faculty of Entrepreneurship
University of Tehran
Specialist: System Management
دکتر مهران رضوانی
دانشیار گروه مدیریت
دانشگاه تهران
Meharn Rezvani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: : International marketing Management
دکتر داوود فیض
استاد مدیریت، گرایش سیاستگذاری بخش عمومی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Davood Feiz
Associate Professor
Semnan University
Specialist: Business Administration
دکتر علی مبینی دهکردی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک، نفت و گاز
Ali Mobini Dehkordi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Oil & Gas Economics
ناصر معصومی

دکتر علی نقی مصلح شیرازی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت
Ali Naghi Mosleh Shirazi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Management
دکتر کاظم یاوری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد نفت، اقتصاد بین الملل و توسعه، اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه، اقتصاد بین الملل
Kazem Yavari
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Development Economics, International Economics, Macroeconomics, Oil economy
بهمن ابراهیمی دمیرچی
بهمن ابراهیمی دمیرچی

ایرج هشی

دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر نظام الدین فقیه
استاد دانشکده اقتصاد؛ مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت مهندسی
Nezameddin Faghih
Professor Faculty of Economics, Management, and Social Sciences
University of Shirazu
Specialist: Signal Processing, Signal Analysis, Systems Dynamics
ویراستار فارسی
سیما صراف

رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Sima Sarraf

مدیرداخلی
سوده قوامی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۸