درباره نشریه
ISSN:
2008-2266
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده کارآفرینی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا زالی
سردبیر:
دکتر زهرا آراستی
مدیرداخلی:
محسن انصاری
تلفن:
021-88225004
021-61119241
دورنگار:
021-88339098
سایت اختصاصی:
jed.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید قرشی مقدم، دانشکده کارآفرینی، اتاق 38
صندوق پستی:
6448-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/08
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
Specialist: System Management
سردبیر
دکتر زهرا آراستی
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم مدیریت
Zahra Arasti
Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
Specialist: Management Science
هیات تحریریه
دکتر سیدمهدی الوانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Mahdi Alvani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت دولتي
دکتر عباس بازرگان هرندی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روش تحقیق، پژوهش های آموزشی، تحقیق و ارزیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی ارزیابی آموزش عالی
Abbas Bazargan Harandi
Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
Specialist: Research Methodology, Educational research, Educational Research and Evaluation
دکتر سیدحمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor, Faculty of Economics and Management, Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی اقتصاد شهری ومنطقهای
Seyed Mansour Khalili Araghi
Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
Specialist: Econometrics of Urban and Regional Economics
دکتر علی دیواندری
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Divandari
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor, Faculty of Management and Accounting,
Specialist: Behavioral management (management improvement)
دکتر نظام الدین فقیه
استاد دانشکده اقتصاد؛ مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت مهندسی
Nezameddin Faghih
Professor, Faculty of Economics, Management, and Social Sciences, University of Shirazu
Specialist: Signal Processing, Signal Analysis, Systems Dynamics
دکتر سیدمحمد مقیمی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت عمومی، کارآفرینی، مدیریت اسلامی، مدیریت علوم رفتاری
Seyed Mohammad Moghimi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Public Administration, Entrepreneurship, Islamic Management, Behavioral Sciences Management
ویراستارفارسی
سیما صراف
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Sima Sarraf
حسین مقیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Hosein Moghimi
University of Tehran
Specialist: social Sciences
مدیرداخلی
محسن انصاری
کارشناس مسئول پژوهشی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کارآفرینی
Mohsen Ansari
Research Officer, University of Tehran
Specialist: Entrepreneurship
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۴