درباره نشریه
ISSN:
2008-0514
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
سردبیر:
دکتر عبدالرضا مظاهری
مدیرداخلی:
دکتر حسین آریان
ویراستار فارسی:
دکتر سید نادر محمدزاده
ویراستار فارسی:
دکتر حسین آریان
ویراستار انگلیسی:
مسعود زهره وند
کارشناس:
دکتر آرش شمس
تلفن:
024-33465890
دورنگار:
024-33465890
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/mysticism
نشانی:
زنجان، خیابان معلم، دانشگاه آزاد اسلامی
صندوق پستی:
467-45157
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/25
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دانشیار عرفان گروه ادبیات دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: ز
Ali Akbar Afrasiabpour
Associate Professor, hiuman sience
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic mysticism
سردبیر
دکتر عبدالرضا مظاهری
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Abdolreza Mazaheri
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic Theosophy
اعضای تحریریه
دکتر محمد غلامرضایی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Gholamrezaei
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر شهرام پازوکی
دانشیار
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Shahram Pazoki
Associate Professor
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر قربان علمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Ghorban Elmi
Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر علی مهدی زاده شهری
دکتر علی مهدی زاده شهری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Ali Mehdizadeh Shahri
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر سوسن آل رسول
استاد تمام علوم قرآن و عرفان اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، علوم قرآن
Sousan Alerasoul
Full Professor, Quranic studies and Islamic mysticism
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic mysticism
دکتر تورج عقدایی
دانشیار ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Touraj Aghdaee
Associate Professor, Department of literature
Zanjan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian the literature
دکتر محمدحسین صایینی
دکتر محمدحسین صایینی
استادیار واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Mohammad Hosein Saeeni
Assistant Professor Zanjan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic mysticism
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دانشیار عرفان گروه ادبیات دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: ز
Ali Akbar Afrasiabpour
Associate Professor, hiuman sience
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic mysticism
ویراستار فارسی
دکتر سید نادر محمدزاده
استادیار ادیان و عرفان، ادیان و عرفان، علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی(دانشگاه زنجان)
Seyyed Nader Mohammadzadeh
Assistant Professor, Religions and Mysticism
Zanjan Branch, Islamic Azad University
دکتر حسین آریان
واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hosein Arian
Zanjan Branch
Central Office, Islamic Azad University
ویراستار انگلیسی
مسعود زهره وند
مسعود زهره وند

Masoud Zohrehvand

مدیرداخلی
دکتر حسین آریان
واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hosein Arian
Zanjan Branch
Central Office, Islamic Azad University
کارشناس
دکتر آرش شمس
دکتر آرش شمس

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۷۳