درباره نشریه
ISSN:
2008-0514
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
سردبیر:
دکتر قربان علمی
مدیرداخلی:
دکتر حسین آریان
تلفن:
024-33465890
دورنگار:
024-33465890
سایت اختصاصی:
mysticism.sinaweb.net
نشانی:
زنجان، خیابان معلم، دانشگاه آزاد اسلامی
صندوق پستی:
467-45157
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/14
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: ز
Ali Akbar Afrasiabpour
Associate Professor, Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic mysticism
سردبیر
دکتر قربان علمی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Ghorban Elmi
Professor, University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
هیات تحریریه
دکتر محمد غلامرضایی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Gholamrezaei
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر شهرام پازوکی
دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Shahram Pazoki
Associate Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran,
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر قربان علمی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Ghorban Elmi
Professor, University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر علی مهدی زاده شهری
دکتر علی مهدی زاده شهری
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Ali Mehdizadeh Shahri
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر سوسن آل رسول
استاد واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Sousan Alerasoul
Professor, Karaj unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic mysticism
دکتر تورج عقدایی
دکتر تورج عقدایی
دانشیار واحد زنجان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Touraj Aghdaee
Associate Professor, Zanjan Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian the literature
دکتر محمدحسین صائینی
دکتر محمدحسین صائینی
استادیار واحد زنجان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Mohammad Hosein Saeeni
Assistant Professor, Zanjan Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic mysticism
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: ز
Ali Akbar Afrasiabpour
Associate Professor, Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic mysticism
ویراستارفارسی
دکتر سیدنادر محمدزاده
دکتر سیدنادر محمدزاده
Seyyed Nader Mohammadzadeh
دکتر حسین آریان
واحد زنجان دانشگاه آزاد اسلامی
Hosein Aryan
Zanjan Branch, Branch, Islamic Azad University
ویراستار انگلیسی
مسعود زهره وند
مسعود زهره وند
Masoud Zohrehvand
مدیرداخلی
دکتر حسین آریان
واحد زنجان دانشگاه آزاد اسلامی
Hosein Aryan
Zanjan Branch, Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۸۲