درباره نشریه
ISSN:
2322-3340
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر منصور بیرامی
سردبیر:
دکتر امیرهوشنگ مهریار
دبیراجرایی:
تورج هاشمی نصرت آباد
تلفن:
041-33343006
041-33392075
دورنگار:
041-33343006
041-33392075
سایت اختصاصی:
psychologyj.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجله، ، کدپستی: 5166614776
اشتراک:
تلفن:
041-33343006
041-33392075
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/04
مدیر مسئول
دکتر منصور بیرامی
استاد روان شناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی یادگیری
Mansour Bayrami
Professor, psychology
University of Tabriz
Specialist: Learning Psychology
سردبیر
دکتر امیرهوشنگ مهریار
استاد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Amir Hooshang Mehryar
Professor of the Institute of Planning and Development
Sharif University of Technology
Specialist: Clinical Psychology
اعضای تحریریه
دکتر مجید محمودعلیلو
مربی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Majid Mahmoud Alilou
Instructor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz
University of Tabriz
Specialist: Clinical psychology
دکتر عباس بخشی پوررودسری
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Abass Bakhshipoor Roodsari
Professor
University of Tabriz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر جلیل باباپورخیرالدین
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روان شناسی
Jalil Babapour Kheroddin
Professor
University of Tabriz
Specialist: Psychology
دکتر زینب خانجانی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی
Zeynab Khanjani
Professor
University of Tabriz
Specialist: Psychology
تورج هاشمی نصرت آباد
استاد روانشناسی،گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی و متدولوژی و روشهای کمی و کیفی در پژوهش
Touraj Hashemi Nosrat Abad
Professor, psychology
University of Tabriz
Specialist: statistical method
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Alireza Moradi
Professor Department of Clinical Psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
دکتر پروین کدیور
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Parvin Kadivar
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Psychology
دکتر احمد علیپور
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor
Payame Noor University
Specialist: health Psychology
دکتر غلامعلی افروز
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor, Department of psychology, Faculty of Psychology
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر جواد اژه ای
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Javad Ejei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychologist
دبیراجرایی
تورج هاشمی نصرت آباد
استاد روانشناسی،گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی و متدولوژی و روشهای کمی و کیفی در پژوهش
Touraj Hashemi Nosrat Abad
Professor, psychology
University of Tabriz
Specialist: statistical method
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۹۳۳