درباره نشریه
ISSN:
2322-1194
eISSN:
2676-2900
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (مرکز تحقیقات علوم رفتاری)
مدیر مسئول:
دکتر علی فتحی آشتیانی
سردبیر:
دکتر علی فتحی آشتیانی
مدیر اجرایی:
زهرا فرهنگی
ویراستار انگلیسی:
زهرا فرهنگی
سایت اختصاصی:
www.behavsci.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه شهید نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج) ، دفتر مدیزیت نشریات، ، کدپستی: 1435916471
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/07
مدیر مسئول
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
سردبیر
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
اعضای تحریریه
Qiantao Wang
Associate Professor Sichuan University
دکتر رضا کرمی نوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Reza Kormi Nouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
Stephen D. Ginsberg
Associate Professor
Specialist: Neuroscience and Physiology
دکتر شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor School of Public Health University of Michigan - United States
دکتر سید حسین سلیمی
استاد مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناسی
Seyed Hossein Salimi
Professor Research Center for Exercise Physiology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر پرویز آزادفلاح
استاد تمام روانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس تهران
رشته تخصصی: نوروسایکولوژی، روانشناسی سلامت
Parviz Azadfallah
Full Professor, Psychology
دانشگاه تربیت مدرس تهران
Specialist: Health Psychology, Neuropsychology
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri
Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Alireza Moradi
Professor Department of Clinical Psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
دکتر غلامعلی افروز
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor, Department of psychology, Faculty of Psychology
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر خدابخش احمدی نوده
استاد تمام مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مشاوره خانواده، روانشناسی
Khoda Bakhsh Ahmadinodeh
Full Professor, Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Family Counseling, Psychology
دکتر سید عباس تولایی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Seyed Abbas Tavallaei
Professor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
زهرا فرهنگی
مرکز تحقیقات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Zahra Farhangi
Health Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
زهرا فرهنگی
مرکز تحقیقات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Zahra Farhangi
Health Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۱