درباره نشریه
ISSN:
2322-1194
eISSN:
2676-2900
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (مرکز تحقیقات علوم رفتاری)
مدیر مسئول:
دکتر علی فتحی آشتیانی
سردبیر:
دکتر علی فتحی آشتیانی
مدیر اجرایی:
زهرا فرهنگی
تلفن:
021-82482756
دورنگار:
021-82482756
سایت اختصاصی:
www.behavsci.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه شهید نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج) ، دفتر مدیزیت نشریات، ، کدپستی: 1435916471
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/02

این نشریه از سال 2015 بصورت انگلیسی منتشر می شود.

مدیر مسئول
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
سردبیر
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
اعضای تحریریه
Qiantao Wang
Associate Professor Sichuan University
Tim Dalgleish

Specialist: Philosophy
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر رضا کرمی نوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Reza Kormi Nouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
Stephen D. Ginsberg
Associate Professor
Specialist: Neuroscience and Physiology
دکتر شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor School of Public Health University of Michigan - United States
دکتر سید حسین سلیمی
استاد مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناسی
Seyed Hossein Salimi
Professor Research Center for Exercise Physiology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر پرویز آزادفلاح
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: نوروسایکولوژی، روانشناسی سلامت
Parviz Azadfallah
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Psychology, Neuropsychology
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Alireza Moradi
Professor Department of Clinical Psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
دکتر محمدکریم خداپناهی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی فیزیولوژیک
Mohammad Karim Khodapanahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychologist, Physiological Psychology
دکتر غلامعلی افروز
استاد دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor Faculty of Psychology and Education
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر خدابخش احمدی نوده
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مشاوره خانواده، روانشناسی
Khoda Bakhsh Ahmadinodeh
Professor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Family Counseling, Psychology
دکتر سید عباس تولایی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Seyed Abbas Tavallaei
Professor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
زهرا فرهنگی
مرکز تحقیقات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Zahra Farhangi
Health Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
زهرا فرهنگی
مرکز تحقیقات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Zahra Farhangi
Health Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۸