درباره نشریه
ISSN:
1735-272X
دوره انتشار:
فصلنامه
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین بیابانی
سردبیر:
دکتر غلامحسین بیابانی
مدیر اجرایی:
محمدحسین اسفندیاری
سایت اختصاصی:
det.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، خیابان فردوسی، خیابان نوفل لوشاتو، مرکز تشخیص هویت، طبقه چهارم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/30
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین بیابانی
سرهنگ دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Gholam Hossein Biabani
Amin Police University
Specialist: Communication Sciences
مدیر اجرایی
محمدحسین اسفندیاری
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا
رشته تخصصی: مدیریت تحول
Mohammadhossein Esfandiari
Appled Research Center of CID Police,
Specialist: Change Management
سردبیر
دکتر غلامحسین بیابانی
سرهنگ دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Gholam Hossein Biabani
Amin Police University
Specialist: Communication Sciences
هیات تحریریه
دکتر علیرضا حسن زاده
استادیار پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات
Ali Reza Hasanzadeh
Assistant Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: IT management
دکتر علی حسین حسین زاده
استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Hossain Hossainzadeh
Professor, Social Sciences Department, Shahid Chamram University
Specialist: Sociology
دکتر قربانعلی ابراهیمی
استادیار دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ghorban Ali Ebrahimi
Assistant Professor, University of Mazandaran
Specialist: Sociology
دکتر سیده زهرا بطحایی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
seyyedeh Zahra Bathaei
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر یوسف ترابی
استادیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yusef Torabi
Assistant Professor, Amin Police University
Specialist: political science
دکتر محمود تولایی
دانشیار مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Mahmoud Tavallaee
Associate Professor, Genetic Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر جلالی
دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات، برق-کنترل
Ali Akbar Jalali
Associate Professor, Electrical Faculty, Iran University of Science and Technology
Specialist: IT, Power control
دکتر سیروس زینلی
استاد انستیتو پاستور ایران گروه پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، ژنتیک پزشکی
Sirous Zeinali
Professor of Pasteur Institute of Iran,
Specialist: Biotechnology
دکتر پرویز نوروزی
استاد دانشکده علوم، گروه شیمی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی
Parviz Nowroozi
Professor, College of Science, University of Tehran
Specialist: chemistry
دکتر غلامحسین بیابانی
سرهنگ دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Gholam Hossein Biabani
Amin Police University
Specialist: Communication Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۴