درباره نشریه
ISSN:
1735-272X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پلیس آگاهی ناجا
مدیر مسئول:
محمد قنبری
سردبیر:
دکتر عبدالله هندیانی
مدیر اجرایی:
احمد کرمی
سایت اختصاصی:
det.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، خیابان فردوسی، خیابان نوفل لوشاتو، بعداز خیابان بابی سندز، ساختمان شهدای پلیس آگاهی ، کدپستی: 1131696311
تلفن:
021-73046028
021-73046156
دورنگار:
021-73046152
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/06
مدیر مسئول
محمد قنبری
محمد قنبری

سردبیر
دکتر عبدالله هندیانی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: امنیت ملی، مدیریت راهبردی
Abdollah Hendiani
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: National Security, Strategic Management
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا حسن زاده
استادیار پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات
Ali Reza Hasanzadeh
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: IT management
دکتر علی حسین حسین زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Hossain Hossainzadeh
Professor Social Sciences Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
دکتر قربانعلی ابراهیمی
استادیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ghorban Ali Ebrahimi
Assistant Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sociology
دکتر سیده زهرا بطحایی
استاد گروه بیوشیمی بالینی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی، بیولوژی مولکولی، پروتئومیکس، بیوانفورماتیک
Zahra Bathaie
Professor, Clinical Biochemistry
Tarbiat Modares University
Specialist: Biochemistry, MOlecular Biology, Proteomics, Bioinformatics
دکتر یوسف ترابی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yusef Torabi
Assistant Professor
Amin Police University
Specialist: political science
دکتر محمود تولایی
استاد مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Mahmoud Tavallaie
Professor, Human Genetic Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر جلالی
استاد دانشکده برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات، برق-کنترل
Ali Akbar Jalali
Associate Professor Electrical Faculty
Iran University of Science and Technology
Specialist: IT, Power control
دکتر سیروس زینلی
استاد انستیتو پاستور ایران گروه پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، ژنتیک پزشکی
Sirous Zeinali
Professor of Pasteur Institute of Iran
Specialist: Biotechnology
دکتر پرویز نوروزی
استاد دانشکده علوم، گروه شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی
Parviz Nowroozi
Professor College of Science
University of Tehran
Specialist: chemistry
دکتر غلامحسین بیابانی
سرهنگ
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Gholam Hossein Biabani

Amin Police University
Specialist: Communication Sciences
مدیر اجرایی
احمد کرمی
احمد کرمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۱