درباره نشریه
ISSN:
3130-2008
eISSN:
3292-2476
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ترویج ادب فارسی
مدیر مسئول:
دکتر مهدی محقق
سردبیر:
دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد
کارشناس:
طوبی پناهی
با همکاری:
دانشگاه اصفهان
تلفن:
031-37933194
سایت اختصاصی:
jpll.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/05
مدیر مسئول
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor, Faculty of Literature, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ادبیات، زبان وادبیات فارسی
Seyed Ali Asghar Mir Bagheri Fard
Professor, University of Isfahan
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
هیات تحریریه
دکتر حسین آقاحسینی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Agha Hosseini
Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهری باقری
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mehri Bagheri
Professor, Persian literature group, University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جلیل تجلیل
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor, University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر منصور رستگارفسایی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mansour Rastegar Fasaei
Professor, University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر یحیی طالبیان
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Talebian
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود عابدی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mahmoud Abedi
Professor, Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literatur
دکتر محمدجعفر یاحقی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mohammad Jafar Ya Haghi
Professor, Persian literature group, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
کارشناس
طوبی پناهی
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Toba Panahi
Masters, Payame Noor University
Specialist: Geography and Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۸