درباره نشریه
ISSN:
3130-2008
eISSN:
3292-2476
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن ترویج ادب فارسی
مدیر مسئول:
دکتر مهدی محقق
سردبیر:
سید علی اصغر میرباقری فرد
با همکاری:
دانشگاه اصفهان
تلفن:
031-37933194
سایت اختصاصی:
jpll.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/23
مدیر مسئول
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
سید علی اصغر میرباقری فرد

Sayyed Ali Asghar Mirbagherifard

اعضای تحریریه
دکتر حسین آقاحسینی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Agha Hosseini
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهری باقری
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mehri Bagheri
Professor Persian literature group
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر یحیی طالبیان
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Talebian
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود عابدی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mahmoud Abedi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literatur
دکتر محمدجعفر یاحقی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mohammad Jafar Ya Haghi
Professor Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود براتی خوانساری
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohamoud Barati Khansari
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کاووس حسن لی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Kavoos Hasanli
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
SASAKI Ayano
SASAKI Ayano

Namir Karahalilovic

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۵