درباره نشریه
ISSN:
1735-5699
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه افسری امام علی (ع)
مدیر مسئول:
دکتر فتح الله رشیدزاده
سردبیر:
دکتر عباس خورشیدی
مدیر اجرایی:
امید ویسی
مدیرداخلی:
دکتر غلامرضا عباسیان
تلفن:
021-66467444
دورنگار:
021-66467444
سایت اختصاصی:
jmm.iranjournals.ir
نشانی:
تهران، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حر، دانشگاه افسری امام علی (ع) ، معاونت پژوهش
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/06
مدیر مسئول
دکتر فتح الله رشیدزاده
دانشیار
دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: امنیت ملی، علوم سیاسی
Fathollah Rashidzadeh
Associate Professor
Specialist: National Security, political science
سردبیر
دکتر عباس خورشیدی
استاد واحد اسلامشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Abbas Khorshidi
Professor Islamshahr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Education Management
اعضای تحریریه
دکتر سید داوود آقایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات منطقه ای
Seyed Davood Aghaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Regional Studies
دکتر منصور خیرگو
دانشیار مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی
دانشگاه افسری امام علی (ع)
Mansour Kheirgoo
Associate Professor, Management
دکتر ناصر میرسپاسی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Naser Mirsepasi
Professor Faculty of Management and Economics
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, governmental management
دکتر حسین رحمان سرشت
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hosein Rahmansereshat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر سید محمد میرکمالی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Seyed Mohammad Mirkamali
Professor
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر محمدعلی شیرخانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mohamad Ali Shirkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر عزت الله عزتی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی واقتصادی
Ezatollah Ezzati
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Human and economic geography
دکتر ناصر عباس زاده
دانشیار
دانشگاه افسری امام علی (ع)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Naser Abbaszadeh
Associate Professor
Specialist: Education Management
مدیر اجرایی
امید ویسی

رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Omid Veisy

Specialist: industrial engineering
مدیرداخلی
دکتر غلامرضا عباسیان
استادیار
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Gholam Reza Abbasian
Assistant Professor
Specialist: teaching English
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۶