درباره نشریه
ISSN:
1735-5699
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه افسری امام علی
مدیر مسئول:
دکتر فتح الله رشیدزاده
سردبیر:
دکتر عباس خورشیدی
مدیر اجرایی:
امید ویسی
مدیرداخلی:
دکتر غلامرضا عباسیان
تلفن:
021-66467444
دورنگار:
021-66467444
سایت اختصاصی:
jmm.iranjournals.ir
نشانی:
تهران، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حر، دانشگاه افسری امام علی (ع) ، معاونت پژوهش
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/16
مدیر مسئول
دکتر فتح الله رشیدزاده
دانشیار دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: امنیت ملی، علوم سیاسی
Fathollah Rashidzadeh
Associate Professor,
Specialist: National Security, political science
سردبیر
دکتر عباس خورشیدی
استاد واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Abbas Khorshidi
Professor, Islamshahr Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Education Management
هیات تحریریه
دکتر سیدداوود آقایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، روابط بین الملل
Seyyed Davoud Aghaee
Professor, University of Tehran
Specialist: political science
دکتر ناصر میرسپاسی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Naser Mirsepasi
Professor, Faculty of Management and Economics, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Management, governmental management
دکتر حسین رحمان سرشت
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hosein Rahmansereshat
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر عباس خورشیدی
استاد واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Abbas Khorshidi
Professor, Islamshahr Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Education Management
دکتر سیدمحمد میرکمالی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Seyed Mohammad Mirkamali
Professor, University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر محمدعلی شیرخانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mohamad Ali Shirkhani
Professor, University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر عزت الله عزتی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی واقتصادی
Ezatollah Ezzati
Associate Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Human and economic geography
دکتر فتح الله رشیدزاده
دانشیار دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: امنیت ملی، علوم سیاسی
Fathollah Rashidzadeh
Associate Professor,
Specialist: National Security, political science
دکتر ناصر عباس زاده
دانشیار دانشگاه افسری امام علی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Naser Abbaszadeh
Associate Professor,
Specialist: Education Management
مدیر اجرایی
امید ویسی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Omid Veisy
Specialist: industrial engineering
مدیرداخلی
دکتر غلامرضا عباسیان
استادیار
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Gholam Reza Abbasian
Assistant Professor,
Specialist: teaching English
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۵