درباره نشریه
ISSN:
2008-4005
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
مدیر مسئول:
دکتر رضا جوادیان
سردبیر:
محمود صفارزاده
مدیر اجرایی:
مهندس محمدرضا حسن زاده
ویراستار فارسی:
دکتر اصحاب حبیب زاده
ویراستار انگلیسی:
علی محمدی درآباد
ویراستار علمی:
مهندس محمدرضا حسن زاده
تلفن:
021-48931636
021-48931634
دورنگار:
021-48931636
021-48931634
سایت اختصاصی:
tms.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید خرازی، خیابان شهید جدی اردبیلی، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی، معاونت پژوهش، اداره نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/16
مدیر مسئول
دکتر رضا جوادیان
دانشیار مدیریت بازرگانی
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Reza Javadian
Associate Professor, business management
Amin Police University
Specialist: business management
سردبیر
محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
Mahmoud Safarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر امیررضا ممدوحی
دانشیار مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل
Amir Reza Mamdoohi
Associate Professor, Civil & Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Transportation Planning & Engineering
دکتر حمید بهبهانی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
Hamid Behbahani
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر افشین شریعت مهیمنی
دانشیار دانشکده عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
Afshin Shariat Moheymani
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر اکبر وروایی
استاد
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Akbar Varvaee
Professor
Amin Police University
Specialist: Criminal Law and Criminology
داریوش رحمتی
دانشیار گروه مدیریت
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: استراتژی - مدیریت - رفتار - ارتباطات
Dariush Rahmati
Associate Professor, Military science university
Amin Police University
Specialist: Strategy - Management - Behavior - Communication
دکتر رضا جوادیان
دانشیار مدیریت بازرگانی
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Reza Javadian
Associate Professor, business management
Amin Police University
Specialist: business management
دکتر محمدرضا احدی
استادیار پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، مسکن و شهرسازی
رشته تخصصی: راه و ترابری
Mohammad Reza Ahadi
Assistant Professor , Department of Roads, Housing and Urban Planning
Specialist: Road and Transportation
محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
Mahmoud Safarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
دکتر سید سعید کشفی
استادیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Saeed Kashfi
Assistant Professor
Amin Police University
Specialist: Management
ویراستار فارسی
دکتر اصحاب حبیب زاده
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Ashab Habibzadeh
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: social relations
ویراستار انگلیسی
علی محمدی درآباد
مربی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات، علوم و فنون مرز
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ali Mohammadi Darabad
Instructor, Department of foreign language and literature
Amin Police University
Specialist: Teaching English as a Foreign Language
ویراستار علمی
مهندس محمدرضا حسن زاده
مربی دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مدیریت تکنولوژی
Mohammad Reza Hasanzadeh
Instructor, purahvar
Amin Police University
Specialist: Technology Management
مدیر اجرایی
مهندس محمدرضا حسن زاده
مربی دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مدیریت تکنولوژی
Mohammad Reza Hasanzadeh
Instructor, purahvar
Amin Police University
Specialist: Technology Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۵