درباره نشریه
ISSN:
2008-4005
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
مدیر مسئول:
دکتر رضا جوادیان
سردبیر:
دکتر محمود صفارزاده
مدیر اجرایی:
مهندس محمدرضا حسن زاده
ویراستار علمی:
مهندس محمدرضا حسن زاده
تلفن:
021-48931636
021-48931634
دورنگار:
021-48931636
021-48931634
سایت اختصاصی:
tms.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید خرازی، خیابان شهید جدی اردبیلی، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی، معاونت پژوهش، اداره نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/13
مدیر مسئول
دکتر رضا جوادیان
دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Reza Javadian
Amin Police University
Specialist: Management
سردبیر
دکتر محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری
Mahmood Saffarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Transportation Planning, Road and Transportation
هیات تحریریه
دکتر امیررضا ممدوحی
دانشیار گروه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی حمل و نقل
Amir Reza Mamdoohi
Associate Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Transportation Engineering
دکتر محمدرضا احدی
استادیار پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، مسکن و شهرسازی
رشته تخصصی: راه و ترابری
Mohammad Reza Ahadi
Assistant Professor, , Department of Roads, Housing and Urban Planning,
Specialist: Road and Transportation
دکتر شهریار افندی زاده زرگری
دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: راه و ترابری، مهندسی عمران
Shahriar Afandizadeh Zargari
Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Road and Transportation
دکتر علی اصغر انواری رستمی
استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی
Ali Asghar Anvari Rostami
Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, Tarbiat Modares University
Specialist: Financial Management, Business Management
دکتر احمد سوری
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: روان شناسی
Ahmad Souri
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: Psychology
دکتر محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری
Mahmood Saffarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Transportation Planning, Road and Transportation
دکتر بختیار عباسلو
استادیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: حقوق
Bakhtiar Abbas Loo
Assistant Professor, Amin Police University
Specialist: law
دکتر سیدسعید کشفی
استادیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Saeed Kashfi
Assistant Professor, Amin Police University
Specialist: Management
ویراستارفارسی
دکتر اصحاب حبیب زاده
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Ashab Habibzadeh
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: social relations
ویراستار انگلیسی
دکتر مهدی مقیمی
دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت
Mahdi Moghimi
Amin Police University
Specialist: Management
ویراستار علمی
مهندس محمدرضا حسن زاده
دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت تکنولوژی
Mohammad Reza Hasan Zadeh
Amin Police University
Specialist: Technology Management
مدیر اجرایی
مهندس محمدرضا حسن زاده
دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت تکنولوژی
Mohammad Reza Hasan Zadeh
Amin Police University
Specialist: Technology Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۹