درباره نشریه
ISSN:
1735-692X
eISSN:
2645-4912
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
مدیر مسئول:
دکتر ژاله کهنمویی پور
سردبیر:
دکتر نسرین دخت خطاط
مدیرداخلی:
دکتر دانیال بسنج
کارشناس:
علیرضا شاکرانه
تلفن:
021-81032221
دورنگار:
021-81032221
سایت اختصاصی:
www.revueplume.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، سازمان مرکزی دانشگاه علامه، طبقه دوم، انجمن های علمی، اتاق 212
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/14
مدیر مسئول
ژاله کهنمویی پور
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Jaleh Kahnamoui Pour
Professor, Department of French Language and Literature, University of Tehran
Specialist: French language and literature
سردبیر
نسرین دخت خطاط
استاد دانشگاه شهید بهشتی
Nasrin Dokht Khattat
Professor, Shahid Beheshti University
هیات تحریریه
محمدحسین جواری
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Mohammad Hossein Javari
Professor, گروه زبان و ادبيات فرانسه, University of Tabriz
Specialist: Comparative Literature
علی عباسی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Ali Abbasi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: French language and literature
الله شکر اسداللهی تجرق
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات فرانسه
Allah Shokr Asadollahi Tajarogh
Professor, University of Tabriz
Specialist: French literature
دومینیک کارنوا ترابی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
Domenic Karnoa Torabi
Associate Professor, Shahid Beheshti University
المیرا دادور
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Elmira Dad Var
Professor, University of Tehran
Specialist: Comparative Literature
رویا لطافتی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
Roya Letafati
Associate Professor, Tarbiat Modares University
مرتضی بابک معین
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
Morteza Babak Moein
Associate Professor, Central Tehran Branch,
حمیدرضا شعیری
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Hamid Reza Shairi
Professor, French Language and Literature Department, Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
محمدرحیم احمدی
دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
Mohammad Rahim Ahmadi
Associate Professor, University of Alzahra
اسفندیار اسفندی
دانشیار دانشگاه تهران
Esfandiar Esfandi
Associate Professor, University of Tehran
مدیرداخلی
دانیال بسنج
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
Danial Basanj
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
کارشناس
علیرضا شاکرانه
Ali Reza Shakeraneh
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۸