درباره نشریه
ISSN:
1735-692X
eISSN:
2645-4912
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
مدیر مسئول:
دکتر ژاله کهنمویی پور
سردبیر:
دکتر نسرین دخت خطاط
مدیرداخلی:
دکتر دانیال بسنج
کارشناس:
علیرضا شاکرانه
تلفن:
021-81032221
دورنگار:
021-81032221
سایت اختصاصی:
www.revueplume.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، سازمان مرکزی دانشگاه علامه، طبقه دوم، انجمن های علمی، اتاق 212
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/21
مدیر مسئول
دکتر ژاله کهنمویی پور
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Jaleh Kahnamoui Pour
Professor Department of French Language and Literature
University of Tehran
Specialist: French language and literature
سردبیر
دکتر نسرین دخت خطاط
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Nasrin Dokht Khattat
Professor
Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسین جواری
استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات فرانسه
Mohammad Hossein Djavari
Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Tabriz
Specialist: Comparative Literature, French language and literature
دکتر علی عباسی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Ali Abbasi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: French language and literature
دکتر الله شکر اسداللهی تجرق
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات فرانسه
Allahshokr Assadollahi Tejaragh
Professor
University of Tabriz
Specialist: French literature
دکتر دومینیک کارنوا ترابی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Domenic Karnoa Torabi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر المیرا دادور
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Elmira Dad Var
Professor
University of Tehran
Specialist: Comparative Literature
دکتر رویا لطافتی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
Roya Letafati
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دکتر بابک معین
دانشیار زبان فرانسه- دانشکده زبانهای خارجه دانشگاه آزاد تهران مرکزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه- نشانه شناسی
Babak Moein
Associate Professor, department of french language
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: language and french literature and semiotic
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد نشانه-معناشناسی، زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه، نشانه- معناشناسی
Hamid Reza Shairi
Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
دکتر محمدرحیم احمدی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Mohammad Rahim Ahmadi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: French language and literature
دکتر اسفندیار اسفندی
دانشیار
دانشگاه تهران
Esfandiar Esfandi
Associate Professor
University of Tehran
مدیرداخلی
دکتر دانیال بسنج
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Danial Basanj
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
کارشناس
علیرضا شاکرانه

Ali Reza Shakeraneh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۹