درباره نشریه
ISSN:
2008-6385
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر حبیب الله حلیمی جلودار
سردبیر:
دکتر رمضان مهدوی آزاد بنی
جانشین سردبیر:
مهران رضایی
مدیر اجرایی:
مهران رضایی
سایت اختصاصی:
jrr.umz.ac.ir
نشانی:
بابلسر، دانشگاه مازندران- دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، کدپستی: 4741613534
تلفن:
011-35302600
تاریخ به‌روزآوری: 1400/08/19
مدیر مسئول
دکتر حبیب الله حلیمی جلودار
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه مازندران
Habibollah Halimi
Assistant Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Mazandaran
سردبیر
دکتر رمضان مهدوی آزاد بنی

Ramezan Mahdavi Azadboni

جانشین سردبیر
مهران رضایی

رشته تخصصی: حکمت صدرایی
Mehran Rezaee

اعضای تحریریه
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
استاد تمام فقه و حقوق
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Ali Akbar Ezadifard
Full Professor, Jurisprudence and Law
University of Mazandaran
دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Seyyed Morteza Hosseini Shahrudi
Professor School of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر قاسم کاکایی
استاد تمام الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ghasem Kakaie
Full Professor, Islamic Philosophy and Theology
University of Shirazu
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دکتر منصور ایمان پور
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Mansoor Imanpour
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Islamic philosophy
دکتر رمضان مهدوی آزاد بنی

Ramezan Mahdavi Azadboni

مدیر اجرایی
مهران رضایی

رشته تخصصی: حکمت صدرایی
Mehran Rezaee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲