درباره نشریه
ISSN:
2538-3809
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر امیرحسین یوسفی
مدیر مسئول:
دکتر امیرحسین یوسفی
مدیرداخلی:
منیژه ملایی
تلفن:
021-43857124
026-34453131
026-33202487
دورنگار:
021-43857124
سایت اختصاصی:
www.nres.ir
نشانی:
تهران، افسریه، 15 متری چهارم، کوچه 38، پلاک 28، واحد 2
کرج، آزادگان ، ابتدای بلوار مطهری، شهید سبحانی، پلاک 28، واحد 2 ، کدپستی: 3143953595
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/29
صاحب امتیاز
دکتر امیرحسین یوسفی
دکتر امیرحسین یوسفی

Amir Hosein Yousefi

مدیر مسئول
دکتر امیرحسین یوسفی
دکتر امیرحسین یوسفی

Amir Hosein Yousefi

اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی ارجمند

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Mohammad Ali Arjmand

Shahid Rajaee Teacher Training University
دکتر شهروز اسدی
استادیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مخابرات
Shahrooz Asadi
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Telecommunications
دکتر رضا افضلی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Reza Afzali

Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر علی جباری

دانشگاه اراک
Ali Jabbari

University of Arak
دکتر نعمت حسنی
استاد پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سازه و زلزله
Nemat Hasani
Professor Shahid Abbaspour Technical and Engineering Campus
Shahid Beheshti University
Specialist: Structures and earthquakes
دکتر راحله خادمیان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Raheleh Khademian
Faculty of Agriculture and Natural Resources
Imam Khomeini International University
دکتر چنگیز دهقانیان

دانشگاه تهران
Changiz Dehghanian

University of Tehran
دکتر علی رحمانی هنزکی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Rahmani Hanzaki

Shahid Rajaee Teacher Training University
دکتر قدرت الله رودینی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
Ghodratollah Roodini
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
دکتر محبعلی رهدار
استادیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohebali Rahdar
Assistant Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: industrial engineering
دکتر مرتضی زیودار
استاد تمام مهندسی شیمی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: فرآیندهای جداسازی
Mortaza Zivdar
Full Professor, Chemical engineering
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Separation Processes
دکتر علی فروغی

دانشگاه تبریز
Ali Forooghi

University of Tabriz
دکتر محمدحسین کاظمی
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مهندسی برق قدرت - کنترل
Mohammad Hosein Kazemi
Associate Professor Faculty of Engineering
Shahed University
Specialist: Electrical Power Engineering - Control
دکتر علی لکی روحانی

دانشگاه زنجان
Ali Lakirouhani

University of Zanjan
دکتر سید حمید هاشمی

دانشگاه اراک
Seyyed Hamid Hashemi

University of Arak
دکتر هجیر کریمی

دانشگاه یاسوج
Hajir Karimi

University of Yasuj
مدیرداخلی
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۷