درباره نشریه
ISSN:
2008-5885
eISSN:
2423-5369
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)
مدیر مسئول:
دکتر طاهر روشندل اربطانی
سردبیر:
دکتر علی محقر
دبیر تحریریه:
دکتر محمدرضا صادقی مقدم
ویراستار انگلیسی:
محمد گرد
سایت اختصاصی:
imj.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران ، خیابان جلال آل احمد، ضلع جنوبی پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ساختمان الغدیر، طبقه دوم، دفتر مجلات ، کدپستی: 1411713114
صندوق پستی:
6311-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1400/08/20
مدیر مسئول
دکتر طاهر روشندل اربطانی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Taher Roshandel Arbatani
Professor Faculty of management
University of Tehran
Specialist: Media management
سردبیر
دکتر علی محقر
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ali Mohaghar
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Strategic Management, Supply Chain Management, MCDM, Inventory Control, System Dynamics
دبیر تحریریه
دکتر محمدرضا صادقی مقدم
دکتر محمدرضا صادقی مقدم

اعضای تحریریه
جلیل حیدری دهوئی

دکتر عزت الله اصغری زاده
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Ezatollah Asgharizadeh
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Industrial Management, Multi Attribute Decision, MakingStatistical analysis, Warranty, Service Contract
دکتر عادل آذر
استاد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
Adel Azar
Professor, Industerial Management, Faculty of Mangement and Economics
Tarbiat Modares University
دکتر نظام الدین فقیه
استاد دانشکده اقتصاد؛ مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت مهندسی
Nezameddin Faghih
Professor Faculty of Economics, Management, and Social Sciences
University of Shirazu
Specialist: Signal Processing, Signal Analysis, Systems Dynamics
دکتر محمد مدرس یزدی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات، مهندسی صنایع، مهندسی،علوم کامپیوتر، مهندسی شیمی
Mohammad Modarres Yazdi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Operation Research, Engineering, Computer Science, Chemical Engineering
دکتر لعیا الفت
استاد گروه مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laya Olfat
Professor, Industrial Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
دکتر محمدرضا امین ناصری
استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Reza Amin Naseri
Professor Faculty of Industrial Engineering and Systems
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر احمد جعفرنژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Ahmad Jafarnejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Industrial Management
دکتر بهروز دری نوکورانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Behrooz Dorri Dorinokorani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر سید حسن قدسی پور
استاد گروه مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Hassan Ghodsypour
Professor Department of Industrial Production
Amirkabir University of Technology
Specialist: Industrial Engineering, supply chain, project management, portfolio management, science and technology policy
دکتر منصور مومنی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Mansoor Momeni
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management, Industrial Management
ویراستار انگلیسی
محمد گرد
دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
Mohammad Gord
Faculty of Management
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۰