درباره نشریه
ISSN:
2008-5885
eISSN:
2423-5369
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)
مدیر مسئول:
دکتر بابک سهرابی
سردبیر:
دکتر عزت الله اصغری زاده
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا نوروزی
سایت اختصاصی:
imj.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران ، خیابان جلال آل احمد، ضلع جنوبی پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ساختمان الغدیر، طبقه دوم، دفتر مجلات ، کدپستی: 1411713114
صندوق پستی:
6311-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/06
مدیر مسئول
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
سردبیر
دکتر عزت الله اصغری زاده
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Ezatollah Asgharizadeh
Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Industrial Management, Multi Attribute Decision, MakingStatistical analysis, Warranty, Service Contract
هیات تحریریه
دکتر عادل آذر
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Adel Azar
Professor, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management
دکتر نظام الدین فقیه
استاد دانشکده اقتصاد؛ مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت مهندسی
Nezameddin Faghih
Professor, Faculty of Economics, Management, and Social Sciences, University of Shirazu
Specialist: Signal Processing, Signal Analysis, Systems Dynamics
دکتر محمد مدرس یزدی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات، مهندسی صنایع، مهندسی،علوم کامپیوتر، مهندسی شیمی
Mohammad Modarres Yazdi
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Operation Research, Engineering, Computer Science, Chemical Engineering
دکتر لعیا الفت
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laaya Olfat
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
دکتر محمدرضا امین ناصری
استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Reza Amin Naseri
Professor, Faculty of Industrial Engineering and Systems, Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر احمد جعفرنژاد
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Ahmad Jafarnejad
Professor, University of Tehran
Specialist: Industrial Management
دکتر بهروز دری نوگورانی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Behrooz Dorri Nowgoorani
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر سیدحسن قدسی پور
استاد گروه مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Hassan Ghodsypour
Professor, Department of Industrial Production, Amirkabir University of Technology
Specialist: Industrial Engineering, supply chain, project management, portfolio management, science and technology policy
دکتر علی محقر
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ali Mohaghar
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Strategic Management, Supply Chain Management, MCDM, Inventory Control, System Dynamics
دکتر منصور مومنی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Mansoor Momeni
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Management, Industrial Management
مدیرداخلی
دکتر علیرضا نوروزی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Ali Reza Noruzi
Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۷