درباره نشریه
ISSN:
2008-5893
eISSN:
2423-5059
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)
مدیر مسئول:
دکتر طاهر روشندل اربطانی
سردبیر:
دکتر بابک سهرابی
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا نوروزی
سایت اختصاصی:
jitm.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران ، خیابان جلال آل احمد، ضلع جنوبی پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ساختمان الغدیر، طبقه دوم، دفتر مجلات، ، کدپستی: 1411713114
صندوق پستی:
6311 -14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/22
مدیر مسئول
دکتر طاهر روشندل اربطانی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Taher Roshandel Arbatani
Professor Faculty of management
University of Tehran
Specialist: Media management
سردبیر
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
اعضای تحریریه
دکتر محمد فتحیان بروجنی
استاد مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات
Mohammad Fathian
Professor, Ecommerce department
Iran University of Science and Technology
دکتر محمود نیک حاجلی
دانشیار
Mahmoud Nick Hajli
Associate Professor School of Management, Swansea University, Swansea, U.K.
Specialist: Social Commerce, Social Media, Big Data Analytics, Brand Management, Sharing Commerce
دکتر امیر مانیان
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات
Amir Maniyan
associat proffessor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: IT management
دکتر پیام حنفی زاده
استاد مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: سیستم‎های اطلاعاتی، مهندسی صنایع
Payam Hanafizadeh
Professor, Department of Information Technology and Operations Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information systems
دکتر احمد ابارشی
استاد
Ahmad Abareshi
Professor School of Business IT and Logistics, RMIT University, Melbourne, Australia
Specialist: Information Systems (Business Informatics), Supply chain management, Transport Economics
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
دکتر نظام الدین فقیه
استاد دانشکده اقتصاد؛ مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت مهندسی
Nezameddin Faghih
Professor Faculty of Economics, Management, and Social Sciences
University of Shirazu
Specialist: Signal Processing, Signal Analysis, Systems Dynamics
دکتر محمد اقدسی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی تولید، سیستم های تولید و TQM، مهندسی صنایع
Mohammad Aghdasi
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering and Systems
Tarbiat Modares University
Specialist: Production planning, Production Systems and TQM, industrial engineering
دکتر رضا برادران کاظم زاده
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت تکنولوژی، مهندسی صنایع
Reza Baradaran Kazemzadeh
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering and Systems
Tarbiat Modares University
Specialist: technology management, Industrial Engineering
دکتر علی اکبر جلالی
استاد دانشکده برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات، برق-کنترل
Ali Akbar Jalali
Associate Professor Electrical Faculty
Iran University of Science and Technology
Specialist: IT, Power control
دکتر فریدون شمس
دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی
Fereydoon Shams
Associate Professor Faculty of Engineering and Computer Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Software and information systems
دکتر علی معینی
استاد دانشکده علوم مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کامپیوتر- طراحی سیستم
Ali Moeini
Professor Faculty of Engineering Sciences
University of Tehran
Specialist: Computer system design
دکتر بابک عابدین
دکتر بابک عابدین
دانشیار
رشته تخصصی: سیستمهای اطلاعاتی
Babak Abedin
Associate Professor
Specialist: information systems
مدیرداخلی
دکتر علیرضا نوروزی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Ali Reza Noruzi
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۸۹