درباره نشریه
ISSN:
2008-5893
eISSN:
2423-5059
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)
مدیر مسئول:
دکتر بابک سهرابی
سردبیر:
دکتر بابک سهرابی
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا نوروزی
سایت اختصاصی:
jitm.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران ، خیابان جلال آل احمد، ضلع جنوبی پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ساختمان الغدیر، طبقه دوم، دفتر مجلات، ، کدپستی: 1411713114
صندوق پستی:
6311 -14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/08
مدیر مسئول
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
سردبیر
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
هیات تحریریه
دکتر محمد فتحیان
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: سیستم و بهره‏ وری
Mohammad Fathian
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: System and Productivity
دکتر محمود نیک حاجلی
دانشیار
Mahmoud Nick Hajli
Associate Professor, School of Management, Swansea University, Swansea, U.K.,
Specialist: Social Commerce, Social Media, Big Data Analytics, Brand Management, Sharing Commerce
دکتر امیر مانیان
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات
Amir Maniyan
associat proffessor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: IT management
دکتر پیام حنفی زاده
استادیار دانشکده میدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: سیستم‎های اطلاعاتی، مهندسی صنایع
Payam Hanafizadeh
Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information systems, ر
دکتر احمد ابارشی
استاد
Ahmad Abareshi
Professor, School of Business IT and Logistics, RMIT University, Melbourne, Australia,
Specialist: Information Systems (Business Informatics), Supply chain management, Transport Economics
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
دکتر نظام الدین فقیه
استاد دانشکده اقتصاد؛ مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت مهندسی
Nezameddin Faghih
Professor, Faculty of Economics, Management, and Social Sciences, University of Shirazu
Specialist: Signal Processing, Signal Analysis, Systems Dynamics
دکتر محمد اقدسی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی تولید، سیستم های تولید و TQM، مهندسی صنایع
Mohammad Aghdasi
Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering and Systems, Tarbiat Modares University
Specialist: Production planning, Production Systems and TQM, industrial engineering
دکتر رضا برادران کاظم زاده
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت تکنولوژی، مهندسی صنایع
Reza Baradaran Kazemzadeh
Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering and Systems, Tarbiat Modares University
Specialist: technology management, Industrial Engineering
دکتر علی اکبر جلالی
دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات، برق-کنترل
Ali Akbar Jalali
Associate Professor, Electrical Faculty, Iran University of Science and Technology
Specialist: IT, Power control
دکتر فریدون شمس
دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی
Fereydoon Shams
Associate Professor, Faculty of Engineering and Computer Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Software and information systems
دکتر علی معینی
استاد دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کامپیوتر- طراحی سیستم
Ali Moeini
Professor, Faculty of Engineering Sciences, University of Tehran
Specialist: Computer system design
دکتر بابک عابدین
دکتر بابک عابدین
دانشیار
رشته تخصصی: سیستمهای اطلاعاتی
Babak Abedin
Associate Professor,
Specialist: information systems
مدیرداخلی
دکتر علیرضا نوروزی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Ali Reza Noruzi
Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۶