درباره نشریه
ISSN:
2423-5695
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر احمدرضا محمدنیا
سردبیر:
دکتر احمدرضا محمدنیا
مدیرداخلی:
دکتر سمانه قاسمی
با همکاری:
دانشگاه فردوسی مشهد
تلفن:
051-36579430
دورنگار:
051-36579430
سایت اختصاصی:
www.eltiamjournal.ir
نشانی:
مشهد، بزرگراه آسیایی، روبروی بیمارستان رضوی، بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، ، کدپستی: 9187195786
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/29
مدیر مسئول
دکتر احمدرضا محمدنیا
احمدرضا محمدنیا
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی
Ahmad Reza Mohammadnia
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Surgery
سردبیر
دکتر احمدرضا محمدنیا
احمدرضا محمدنیا
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی
Ahmad Reza Mohammadnia
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Surgery
هیات تحریریه
دکتر محسن احمدی نژاد
محسن احمدی نژاد
استادیار
Mohsen Ahamadinejad
Assistant Professor,
دکتر محمدرضا امامی
محمدرضا امامی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Mohammad Reza Emami
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر محمدمهدی دهقان
محمدمهدی دهقان
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Mohammad Mehdi Dehghan
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: eterinary Surgery
سیامک زارعی قنواتی
متخصص تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی
Siamak Zarei Ghanavati
Expert, Eye Research, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر کامران سرداری
کامران سرداری
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Kamran Sardari
Professor, Faculty of Veterinary Medince, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر محمدمهدی علومی
محمدمهدی علومی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Mohammad Mahdi Oloumi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر علی قشقایی
علی قشقایی
استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: جراحی
Ali Ghashghaee
Assistant Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Razi University
Specialist: Surgery
دکتر احمدرضا محمدنیا
احمدرضا محمدنیا
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جراحی
Ahmad Reza Mohammadnia
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Surgery
دکتر مجید مسعودی فرد
مجید مسعودی فرد
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تصویربرداری تشخیصی
Majid Masoudifard
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Diagnostic Imaging
دکتر ایرج نوروزیان
ایرج نوروزیان
استاد Faculty of Veterinary Medicine دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Iraj Nowrouzian
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Surgery
مدیرداخلی
دکتر سمانه قاسمی
سمانه قاسمی
متخصص
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Samaneh Ghasemi
Expert,
Specialist: Veterinary Surgery
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۱