درباره نشریه
ISSN:
2322-3782
eISSN:
2322-4312
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر مجید صفاری نیا
سردبیر:
دکتر حسین زارع
دبیراجرایی:
مریم زمانی
مدیرداخلی:
دکتر محمد اورکی
تلفن:
021-84234235
سایت اختصاصی:
sc.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان استاد نجات الهی، نرسیده به چهار راه سپند، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، پلاک 233
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/28
مدیر مسئول
دکتر مجید صفاری نیا
استاد گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور. ایران. تهران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی اجتماعی
Majid Saffarinia
Professor, psychology and education department payam noor university
Payame Noor University
Specialist: social Psychology
سردبیر
دکتر حسین زارع

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

Payame Noor University
اعضای تحریریه
دکتر فرزانه میکاییلی منیع
دانشیار
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Farzaneh Michaeli Manee
Associate Professor
University of Urmia
Specialist: Educational Psychology
دکتر سهیلا هاشمی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: روانشناسی
Soheila Hashemi
Associate Professor
University of Mazandaran
ایمان بیگدلی
استاد روانشناسی،گروه روانشناسی بالینی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناس
Imanollah Bigdeli
Professor, Department of Psychology,Ferdowsi university of Mashhad,Mashhad,Iran
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Psychologist
دکتر حسین زارع

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

Payame Noor University
دکتر مجید صفاری نیا
استاد گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور. ایران. تهران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی اجتماعی
Majid Saffarinia
Professor, psychology and education department payam noor university
Payame Noor University
Specialist: social Psychology
دکتر ابوالقاسم نوری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی اجتماعی
Abolghasem Noori
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial and Organizational Psychology, social Psychology
دکتر احمد علیپور
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor
Payame Noor University
Specialist: health Psychology
دبیراجرایی
مریم زمانی

رشته تخصصی: روانشناسی
Maryam Zamani

Specialist: Psychology
مدیرداخلی
دکتر محمد اورکی
استاد تمام پایه 30
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی
Mohammad Oraki
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۲